T Ü H A S

Türk Hukuk Atıf Sistemi


(Ana Sayfa)

 
 
DİZİN

 

 

(Kemal Gözler, TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Bursa, Ekin, 2024’ün “İçindekiler” kısmıdır).


"Dizin"i PDF formatında görmek için burasını tıklayabilirsiniz.


 

 

Açıklama.- Girdilerin sonunda “k.” kısaltmasından sonra verilen rakam, o girdinin bu kitapta geçtiği kural numarasını, “s.” kısaltmasından sonra verilen rakam ise o girdinin bu kitapta geçtiği sayfa numarasını gösterir. Örneğin aşağıda ilk girdinin sonunda yer alan “k.664, s.183” şeklindeki ibare, bu girdideki kavramın “Kural 664”te geçtiğini ve “Kural 664”ün de bu kitabın 183’üncü sayfasında bulunduğunu gösterir.


 

---A---

§ işareti (yer belirleyicisi olarak)

-AİHM kararlarına atıfta, k.664, s.183

-AYM kararlarına atıfta, k.575, s.155

§§ işareti, k.895, s.249

1B (Birinci Bölüm-AYM), k.576, s.156

1D (Birinci Daire-Danıştay), k.599, s.164

30 kelime (uzun aynen alıntının ölçüsü), k.74, s.21

70 yıl (koruma süresi), k.188, s.60

a.b.ç. (altını ben çizdim-vurgu), k.90, s.30

a.e. kısaltması (aynı eser), k.1104, s.310

-ibid yerine kullanılabilir mi?, k.1104, s.310

a.g.e. kısaltması, k.1078-1079, s.297-298

-op. cit. yerine kullanılabilir mi?, k.1078, s.299

a.y. kısaltması (aynı yer), k.1104, s.311

ABD

-ABD’de hukuk yazınında dipnot sistemi kullanılır, k.332, s.95

-Anayasasına atıf, k.463, s.126

-federal kanunlara atıf, k.443, s.120

-hukuk dergilerinin kısaltmaları, k.940, s.260

-mahkeme kararlarına atıf

-sayfa numarası, k.621, s.169

-The Bluebook kurallarına uyulur, k.628, s.171

ABD Yüksek Mahkemesi kararlarına atıf usûlü, k.617-630, s.169-172

-alıntının yapıldığı sayfa numarası, k.622, s.170

-başkan, hâkim isimleri, k.626, s.170

-dissenting opinion’lara atıf, k.627, s.171

-karar yılı, k.623, s.170

-karara kısa künye atıf, k.624, s.170

-kararı mahkeme adına yazan hakimin adı, k.625, s.170

-kararın U.S. cildindeki başlangıç sayfa numarası, k.621, s.169

-kararların isimlendirilmesi, k.618, s.169

abd (Arapça soyadlarında takı), k.746, s.209

aceleden kaynak göstermeyi unutma, k.259, s.76

achevé d’imprimer, k.850, s.239

açıklama, destek ve yönlendirme dipnotlarının başvuru numaralarının yeri, k.337, s.96

açıklamalar (aynen alıntılarda), k.128, s.40

adı değişmiş yazarlar, k.702-703, s.195

adı geçen eser (a.g.e.), k.1078, s.299

adlî yargı kararlarına atıf usûlü, k.577-590, s.156

-adlî yargı mahkemeleri için önerilen kısaltmalar listesi, k.590, s.160

-ilk derece mahkemeleri kararlarına atıf, k.583-584, s.158

-kararlara atıfta yer belirleyicisi, k.588, s.159

-kararlara isim verilmesi, k.587, s.159

ağır ceza mahkemesi-AğCM, k.590, s.160

AİHM bkz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

AİHS bkz., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

aile mahkemesi-AileM, k.590, s.160

akademik atama ve yükselmelerde puan

-bölme/birleştirme k.235, s.68

-mükerrer yayın, k.235, s.68

akıllı tırnak (“ ”), k.919, s.255

aldatıcı kaynak gösterme, k.254-258,
s.73-75

alenileşme, alıntı şartı mı, k.218, s.65

alıntı

-alıntı yapan yazarın eserinin ana unsuru olamaz, 63

-bazı cümle veya fıkralar ile sınırlı olmalı, k.173, s.56

-bir yazardan, atıf başka yazara, k.256, s.74

-hangi sayfadan yapılmış ise sadece o sayfaya atıf yapılır, k.887, s.247

-içeriği aydınlatmak amacıyla yapılıyor, k.211, s.64

-içerik oluşturmak için yapılamaz, k.176, s.57

-miktarı maksadın haklı göstereceği nispeti aşamaz, k.176, s.57

-tanımı, k.1, s.1

-tek bir yazardan, atıf iki veya daha fazla yazara, k.258, s.75

alıntı şartları, bölüm 13, k.173-235, s.55-68

-hâkimleri de bağlar, k.291, s.83

-mevzuatı hazırlayan kişileri de bağlar, k.291, s.83

-yazı yazan herkesi bağlar, k.291, s.83

alıntı türleri, k.5, s.1

alıntı ve atıf usûlleri mevzuat ve içtihadı da bağlar, k.289-290, s.83

alıntı yapılan kaynaklara bizzat ulaşılmalı, k.1119, s.316

alıntı yapmaksızın bir kitabın bütüne yapılan atıflarda sayfa numarası belirtilmez, k.875, s.244

alıntı yoksa kaynak da gösterilmez, k.264, s.78

alıntıdan alıntı yapmak, k.1114, s.314

alıntı-esinlenme, k.223, s.66

alıntı-kural mı? istisna mı?, k.3, s.1

alıntılar çıkarılınca, metin çöküyorsa, k.209, s.63

alıntıların harmanlanması, k.43, s.10

alıntının

-amacı, k.3, s.1; k.207, s.63

-ana unsuru, k.208, s.63

-belli olacak şekilde yapılması şartı, k.213-214, s.64

-cümlenin içine gömülmesi, k.142, s.45

-kaynağı ayrıca ve tek tek gösterilmelidir, k.244, s.71

-öncesinde ve sonrasında da benzerlik bulunması, k.299, s.86

-sonunda bulunan nokta, tırnağın içine mi, dışına mı konur?, k.146, s.46

alıntının ispatı (benzerlik bulunması), k.297, s.85

alıntının yapıldığı metnin türü-bilim eseri, edebiyat eseri, k.217, s.65

alıntının yapıldığı yerin

-paragraf numarası olarak gösterilmesi, k.237, s.69

-sayfa numarası olarak gösterilmesi, k.237, s.69

alıntının sınırlılığı kuralı, k.174-175, s.56-57

alıntının kaynağının gösterilmesi kuralı, k.7, s.2; k.215, s.65

alıntı-özgün bilgiler alanında, 85

alıntı Türk yazardan, atıf yabancı yazara, (usûlsüz alıntı), k.257, s.74

alıntıyı Türkçe çeviriden alıp, atfı yabancı dildeki aslına yapmak, k.161, s.53

Alman

-Anayasasına atıf usûlleri, k.458, s.125

-Federal Anayasa Mahkemesi (Bundesverfassungsgericht) kararlarına atıf, k.638, s.174

-kararlarına isim verilmesi, 175

-kararlarına tam künye atıf, k.639, s.174

-kararlarına Türkçe atıf, k.641, s.175

-Federal İdare Mahkemesi (Bundesverwaltungsgericht) kararlarına atıf, k.645-646, s.176

-Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof) kararlarına atıf, k.642-643, s.175-176

-Federal Mahkemesi kararlarına Türkçe atıf, k.644, s.176

-mahkemeleri kararlarına atıf usûlü, k.638-646, s.174

Alman usûlü tırnak işareti, k.50, s.12; k.922, s.255

Almancada bazı yazarların soyadlarında bulunan von, von dem, von den, von der, vom gibi soyluluk takıları, k.743, s.208

alt başlık

-alt başlıklı kitaplara atıf, k.774, s.216

-birden fazla alt başlık, k.777, s.217

-parantez içine alınmış alt başlık

-kitaplara atıfta, k.775, s.217

-makalelere atıfta, k.926, s.256

altını biz çiziyoruz (a.b.ç.), k.87, s.28

Amerikan usûlü çift tırnak işareti, k.50, s.12; k.920, s.255

ampersand (&) işareti, k.715, s.199

ana başlık

-ana başlık ünlem veya soru işaretiyle bitiyorsa, k.776, s.217

-ana başlıktan sonra üst üste iki nokta konulur, k.774, s.216

-kısa künye atıfta ana başlık yeterlidir, k.1087, s.305

ana başlık+alt başlık

-dergi isimlerinde, k.943, s.261

-kitaplara atıfta, k.774, s.216

-makalelere atıfta, k.925, s.256

ana başlık-alt başlık (kısa künye atıflarda), k.1089, s.305

ana metinde atıf, k.344, s.98

ana metinde mahkeme kararlarına atıf,
k.495, s.136

ana şirket (parent company), k.826, s.231

ana unsur/yan unsur olması (alıntının),
k.208, s.63

anayasalar (madde, fıkra ve bent isimleri), k.462, s.126

Anayasa Mahkemesi (Türk) kararlarına atıf usûlleri, k.555-576, s.150-156  

-AYM kısaltması, k.562, s.152

-bireysel başvuru kararlarına atıf, k.568, s.154

-değişik işler kararlarına atıf, k.567, s.153

-ile ilgili kısaltmalar, k.576, s.155

-kararının bütününe atıf yapılmış ise, k.559, s.151

-Kararlar Bilgi Bankası, k.560, s.151

-Kararlar Dergisi (AYMKD), k.546, s.148

-sayfa numarasına atıf, 151

-sayfa aralığı, k.559, s.151

-norm denetimi kararlarına atıf usûlü, k.555, s.150

-norm denetimi kararlarına atıf yaparken bu kararların isimlerini, k.561, s.152

-norm denetimi kararlarının bilgi kaynakları, k.560, s.151

-yer belirleyicisi, k.556, 558, s.151

-paragraf numarası, k.556, s.151

-2016 yılı öncesi norm denetimi kararlarına atıfta, k.558, s.151

-yürürlüğü durdurma kararlarına atıf, k.566, s.153

anayasalara atıf usûlleri, k.454-464,
s.123-126

   -AY kısaltması, k.455, s.124

   -başlangıç kısımlarına atıf, k.464, s.126

   -dipnotta atıf, k.456, s.124

   -metin içinde atıf, k.456, s.124

   -Türk anayasalarına atıf, k.454, s.123

   -yer belirleyicisi, k.461, s.125

Anayasamız kelimesi, k.454, s.123

and veya et bağlaçları, k.726, s.202

and, or, in, for, nor, with gibi bağlaçlar, k.766, s.214

andlaşmalar (uluslararası), k.477, s.130

anlam bakımından benzerlik, k.297, s.85

anlamı çarpıtma yasağı, k.120, s.38

anma kavramı, k.321, s.91

anonim bilgiler, k.261, s.77

-için kaynak gösterme zorunluluğu yoktur, k.261, s.77

-de üslûp da alınmış ise kaynak gösterilir, k.262, s.77

-her yazar tarafından kendi üslûbuyla ifade edilmeli, 77

anonim eserler, k.748, s.209

anonim kitaplar, k.749, s.209

anonimleştirme (kararlardan isim çıkarma), k.528, s.144

ansiklopedik nitelikte sözlükler, k.1039, s.288

ansiklopedilere atıf, k.1024-1033, s.284

-ansiklopedi maddesi (bibliyografyada gösterilmesi), k.1025, s.285

-ansiklopedinin elektronik versiyonu, k.1030, s.286

Arap alfabesi, k.705706, s.196-197

Arapça soyadları

   -el takısı, k.745, s.208

   -ibn, abd, ebu, bin takıları, k.746, s.209

araya başka bir dipnot

-girmeden aynı kaynağa tekrar atıf, k.1098, s.309

-girdikten sonra aynı kaynağa tekrar atıf, k.1072-1097, s.297

archive.org, k.1065, s.295

ardışık alıntılar, k.245, s.71

ardışık olmayan birden fazla sayfaya aynı anda atıf, k.886, s.247

ardışık paragraflardan oluşan aynen alıntılar, k.247, s.72

ardışık sayfalara atıf, k.888, s.248

Aristo’nun ismi, k.733, s.204

-Aristoteles, k.732, s.204

armağanlara atıf usûlü, 281

-armağanlar (bibliyografyada gösterme), k.1015, s.282

-armağanlarda yayınlanan makalelere atıf, k.1010, s.281

-derginin bir sayısı olarak çıkan armağanlara atıf, k.946, s.262

arşiv belgelerine atıf, k.1059, s.293

arşivlenmiş kopya, k.1065, s.295

art., article (madde), 111

article’lar (the, le, la, les, vs.) (başlıklarda), k.766, s.214

AsCM, k.590, s.160

AsHM, k.590, s.160

asıl yazarın ve alıntı yapan yazarın vurgularının birlikte bulunması, k.92, s.31

asılı paragraf stili

-bibliyografyada, k.678, s.188

-dipnotlarda, k.340, s.97

Askerî Yargıtay kararlarına atıf, k.610, s.167

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına atıf, k.608, s.167

asla sadakat kuralı-aynen alıntılarda, k.36. 86, s.9, 27

asla sadık çeviri, k.159, s.52

asliye hukuk mahkemesi, k.590, s.160

asliye ticaret mahkemesi, k.590, s.160

asma noktaları, k.117, s.37

AsTM, k.590, s.160

aşırı aynen alıntı yasağı, k.45-46, s.10

atfın ana metinde normal cümle içinde yapılması, k.344, s.98

atfın fonksiyonları, k.322-325, s.92

atfın genel yapısı, k.347-350, s.99

atfın iki unsuru, k.348, s.99

atfın yapısı bakımından izlenen atıf usûlü, k.347, s.99

atıf

-dipnotta atıf (dipnot sistemi), k.344, s.98

-metin içinde atıf (dipnot sisteminde), k.344, s.98

atıf çeşitleri, k.322-325, s.92

atıf kavramı, k.321, s.91

atıf sistemleri, k.326-346; s.92-96

-atfın yerine göre isim verme, k.346, s.98

atıf terimi, k.318, s.91

atıf usûlleri, ikinci kısım, k.315-1125,
s.91-325

-kavramlar, 91

atıf usûllerinde boşluk doldurma, k.902, s.252

atıf-kaynak gösterme farkı, k.320, s.91

atıflar arasına noktalı virgül (dipnotta), k.680, s.189

Auflage (Türkçesi yazılmalı), k.843, s.236

Avrupa Birliği

-Adalet Divanı kararlarına atıf usûlü, k.657-658, s.180

-ECLI kodu (European Case-Law Identifier), k.658, s.181

-Genel Mahkeme (General Court) kararlarına atıf usûlü, k.658, s.181

-mahkemeleri bilgi kaynağı, k.658, s.181

-mevzuatına atıf, k.477, s.130

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıf usûlleri, k.659-s.672, s.181-185

-Büyük Daire (Grand Chamber) kararlarına atıf, k.659, s.181

-daire (chamber) kararlarına atıf, k.661, s.182

-HUDOC, k.665, s.183

-içtihat veri tabanı (HUDOC), k.665, s.183

-kararları türleri, k.662, s.182

-hükümlere (judgments, arrêts) atıf, k.662-663, s.182-183

-kararlara (decisions, décisions) atıf, k.662, s.182

-bilgi kaynağı (kararların), k.665, s.183

-kararlarının isimlendirilmesi, k.668, s.184

-başvurucunun önadı, k.669, s.184

-devletin ismi Türkçe yazılır, k.672, s.185

-taraf isimleri arasına taksim işareti konulması, k.671, s.185

-kararlarında yer belirleyicisi-paragraf numarası, k.664, s.183

-kararlarını metin içinde zikretme, k.667, s.184

-kararlarının Türkçe çevirilerine atıf, k.666, s.183

-komite (committee) kararlarına atıf usûlü, k.660, s.182

-mahkemenin adı ve keza adının kısalt-ması, Türkçe olarak yazılır, k.672, s.185

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, (AİHS) k.470-472, s.128

ay bilgisi rakamla değil, ayın ismiyle yazılır

-kanunlara atıfta, k.371, s.104

-kararlara atıfta, k.506, s.139

AY (Anayasa) kısaltması,

-Türkiye’de k.455, s.124

-yabancı anayasalar için, k.459, s.125

ay veya mevsim adı Türkçe olarak yazılır (dergilere atıf), k.975, 977, s.270-271

ayet numarası (Kur’an’a atıfta), k.1052-1053, s.291-292

AYİM (Askerî Yüksek İdare Mahkemesi), k.609, s.167

AYM 1B, k.576, s.156

AYM 2B, k.576, s.156

AYM GK, k.576, s.156

AYNEN ALINTILAR(ın/da/dan)

-çıkarmalar: üç nokta kuralı, bölüm 8, k.107-120, s.34-38

-düzeltme ve eklemeler, bölüm 9, k.121-134, s.38-42

-genel olarak, bölüm 3, k.25-48, s.7-11

-ile ilgili diğer konular, bölüm 11, k.145-153, s.46-50

-sunulması, bölüm 7, k.98-106,  s.31-34

-türleri: kısa ve uzun aynen alıntılar, bölüm 5, k.58-85, s.15-27

-uyum ve harf dönüşümü, bölüm 10, k.135-144, s.43-46

-vurgu, bölüm 6, k.86-97, s.27-31

aynen alıntı/alıntıda

-alay, k.134, s.42

-anayasa ve kanun maddeleri, k.32, s.8

­­-anlamı çarpıtma yasağı, k.120, s.38

-asla sadakat kuralı, k.36, 141, s.9, 45

-aşırılık, k.45, s.10

-­basit maddî hatalar, k.127, s.40

-beş veya daha fazla kelime, k.34, s.8

-­bilgi hatası, k.123, s.39

-çıkarma sebepleri, k.107, s.34

-­çok kısa açıklama, k.129, s.41

-çok paragraflı aynen alıntı, k.78, s.23

-dört kelimeye kadar, k.33, s.8

-düzeltme, bölüm 9, k.121-134; s.38-42

-gayri ciddi ibareler, k.134, s.42

-genel olarak, bölüm 3, k.25-48, s.7-11

-gerekli kılan sebepler, k.26, s.7

-girintili paragraf yerine normal paragraf içinde italikle verilebilir mi?, k.83, s.26

-imlâya sadakat kuralı, k.37, 124, s.9, 39

-­hatalar dışında açıklanmaya muhtaç hususlar, k.128, s.40

-hatalar, k.121, s.38

-ispat külfeti, k.35, s.8

-istisnaî nitelik, k.26, s.7

-kısa veya uzun aynen alıntılar, k.60, s.15

-köşeli parantez, k.130, s.41

-manzum eserlerden, k.29, s.8

-mevzuattan, 34

-niceliksel ölçüsü, k.33, s.8

-­okuyucunun anlamını bilmediği kelimelerin açıklanması, k.131, s.41

-özellikli metin, k.28, s.8

-parça parça, k.103, s.33

-sayısı, k.44, s.10

-sıklığı, k.44, s.10

-stil, k.38, s.9

-takdim ibareleri-araya girme, k.102, s.33

-tanım, k.25, s.7

-tırnak kuralı, bölüm 4, k.49-52, s.11-15

-tipografik serbestlik, k.40, s.9

-uyum, bölüm 10, k.135-144, s.43-46

-üslûp da alınır, k.54, s.13

-üst üste iki nokta, k.101, s.32

-vurgu, k.39, 86-97, s.9, 27-31

­-­vurgulanan kelimeler, k.67, s.19

-yabancı kelimeler, k.67, s.19

aynen alıntıdan

-cümle çıkarma, k.112, s.35

-çıkarmalar, bölüm 8, k.107-120; s.34-38

-çıkarmalarda iyi niyet ve dürüstlük kuralı, k.120, s.38

-harf çıkarma, k.110, s.35

-kelime çıkarma, k.111, s.35

-paragraf çıkarma, k.113, s.36

aynen alıntının

-aslında üç nokta, k.119, s.38

-bağımsız cümle olma niteliğini yitirmesi, k.149, s.48

-başından veya sonundan çıkarmalar, k.114, s.36

-içinde bulunan dipnot başvuruları, k.151, s.48

-içindeki aynen alıntı, k.150, s.48

-içindeki dipnotlar, k.153, s.50

-kendi içindeki aynen alıntılar, k.56, s.13

-kendi içindeki tırnak işareti, k.56, s.13

-sonunda bulunan nokta, k.149, s.48

-sunulması, bölüm 7, k.98-106,  s.31-34

-sunulması-mahkeme kararlarından alıntıların, k.105, s.34

-tırnak içinde verilmesi kuralı, k.55, s.13

-türleri, k.58, s.15

aynen alıntıyı

-bölme, k.103, s.33

-suni bir şekilde mealen alıntı hâline dönüştürmek, k.23, s.6

aynı başvurucunun ismini taşıyan birden fazla karar var ise (AYM), k.573, s.155

aynı dipnotta kaynak gösterme ve yönlendirme, k.260, s.76

aynı eser kuralı, k.1098-1111, s.309

-a.e. kısaltması, k.1104, s.310

-Ibid., k.1104, s.310

aynı hatanın bulunması (iki ayrı çeviride de), k.165, s.54

aynı isimli birden fazla şehir (yayın yeri), k.806, s.226

aynı kaynağa tekrar atıf, k.1068, 1072, s.296, 297

aynı soyadlı birden fazla yazara kısa künye atıf yapılması, k.1080, s.301

aynı soyadlı iki yazar (aynı kitabın), k.714, s.198

aynı surenin birden fazla ayetine atıf (Kur’an’a atıf), k.1055, s.292

aynı yazardan ardışık alıntılar, 71

aynı yazarın birden fazla eserine atıf, k.1083, s.302

-bibliyografyada gösterilmesi, k.695, s.193

-dipnotta atıf, k.694, s.192

-kısa künye atıf, k.1083-s.1085, 302; k.1085, s.304

aynı yazarın tek bir eserine atıf, k.1073, s.297

-künye atıf, k.1073-1082, s.297

aynı yer, k.1104, s.311

aynı yönde bakınız, 92

ayniyet (alıntı ile aslı arasında), 85

ayrılamaz üç nokta, k.109, s.35

az bilinen ansiklopedilere atıf, k.1026, s.285

aziz (sanctus, saint) sıfatı (yazar adı), k.731, s.203

---B---

b. kısaltması (bent), k.415, s.114

bağımsız cümle niteliğini yitirme, k.149, s.48

bağlı şirket (subsidiary), k.826, s.231

Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmeliklere atıf (2018 öncesi), k.485, s.132

Bakınız (bkz.), k.324, s.92

BAM, k.590, s.160

band, k.870-871, s.243

basılı kitap ve makalelere sadece URL ile atıf yapılamaz, k.1064, s.295

basılı versiyona atıf (makale-dergi), k.983, s.273

basım-bası-baskı, k.841, s.236

basımevi-yayınevi, k.817, s.229

basit maddî hatalar, k.127, s.40

baskı (printing, impression) sayısı ile yayın (edition) sayısı arasındaki fark, k.839, s.235

baskı sayısına ilişkin kurallar, bölüm 30, k.837-849, s.234-239

-sırası-künye bilgileri arasında, k.838, s.235

-tespiti, k.840, s.235

-Türkçe olarak gösterilir, k.843, s.236

-yıl bilgisi, k.845, s.237

-gösterilmesi zorunludur, k.844, s.237

baskıda (baskı aşamasında olan kitaplara atıf), k.860, s.241

baskı-yayın-edisyon, k.839, s.235

başkasının emeğinden yararlanma, k.285, s.82

başkasının sırtından geçinme, k.262, s.77

başlangıç (dibace, preamble)

-anayasalar, k.464, s.126

-uluslararası andlaşmalar, k.479, s.130

başlangıç ve bitiş sayfa numaraları-makalelere atıfta, k.981, s.272

başlığa ilişkin kurallar, bölüm 26, k.753-781, s.211-219

başlığın

-altı çizilmemelidir, k.762, s.213

-ana başlık ve alt başlık şeklinde iki kısımdan oluşması, k.1087, 1088, s.305

-bir parçası olarak yazar adı, k.781, s.219

-kendisindeki vurgular, k.768, s.215

-kısaltılması, k.773, 1086, 1089, 1091, s.214, 305, 306

-ilk üç kelimesiyle kısaltma, k.1093, s.307

-kelimelerin baş harfleriyle
kısaltılmaz, k.1096, s.307

-köşeli parantez içinde Türkçe çevirisi, k.760, s.213

-sonu, ünlem veya soru işaretiyle, k.772, s.216

-uzun olması, k.773, s.216

başlık

-başlık stilinde yazılır, k.765, s.214

-hangi dildeyse o dilde yazılır, k.758, s.212

-italik yazı tipiyle yazılır, k.761, s.213

başlıkta

-iki ayrı defa üst üste iki nokta
konulamaz, k.777, s.217

-noktalama işaretleri, k.771, s.216

-öbekler, k.778, s.217

-soru işareti, k.927, s.256

başlıkları ile zikredilen kanunlar, k.386, s.106

başlıktan sonra virgül konulması, k.755, s.211

başlık stili

-kanunlara atıfta, k.366, s.103

-kitaplara atıfta, k.765, s.214

-makalelere atıfta, k.909, s.254

-ve, ile, veya, ya, ya da, de, da gibi bağlaçların başlıkta küçük yazılması, k.766, s.214

başlık ile çev. kısaltması arasına virgül, k.795, s.223

baştan ve sondan çıkarmalar-aynen
alıntıda, k.114, s.36

başucu kitabı, k.312, s.88

başvuru numaralı-bireysel başvurularda, k.520, s.142

başvuru numarası-bireysel başvuru kararlarına atıf, k.571, s.154

başvurucunun

-adı v. aleyhine başvurulan devletin adı, k.668, s.184

-adının çıkarılması-AİHM kararlarında, k.670, s.184

-adının yerine adının baş harfi veya harfleri konulur, k.670, s.184

-adıyla karar isimlendirme-bireysel başvuru, k.572, s.155

-kimliğini gizli tutmaktadır-anayasa mahkemesi-bireysel başvuruda, 155

bazı cümle ve fıkralar ile sınırlı olma-alıntının, k.174, s.56

BD (Büyük Daire) (AİHM), k.659, s.182

belli olacak şekilde (alıntı), k.213, s.64

bentlere atıf, k.412, 413, s.112-113

-Arap rakamlarıyla numaralandırma, k.413, s.113

-bent kısaltması, b., k.415, s.114

-kanunlara atıf, k.411, s.112

benzerlik

-benzerlik oranı (usûlsüz alıntının ispatında), k.299, s.85

-çeviriler arasında, k.164, s.54

-stil, imlâ ve noktalama işaretleri bakımından), k.299, s.86

beş paragraftan uzun aynen alıntıların verilmesi (tırnak işareti, girintili paragraf), k.84, s.27

beş ve daha fazla kelime içeren başlıkların kısaltılması, k.1094, s.307

beş veya daha fazla kelimelik aynen alıntı, k.34, s.8

BGBl (Bundesgesetzblatt), k.445, s.121

BGH, k.613, 642, s.168, 175

BGHSt-BGHZ, k.642, s.121

BGK, k.590, s.160

bibliyografya dipnotu izler kuralı, k.690, s.192

bibliyografya-kaynaklar listesi ayrımı, k.328, s.93

bibliyografyada

-asılı paragraf stili, k.678, s.188

-aynı yazarın birden fazla eseri, 193

-ayrı paragraf kuralı, k.682, s.190

-dört ve daha fazla yazarlı kitapların gösterilmesi, k.721, s.201

-her kaynak ayrı bir paragrafta gösterilir, k.682, s.190

-iki yazarlı kitapların künyesinin gösterilmesi, k.711, 713, s.198

-kanunların gösterilmesi, k.394, s.108

-kitapların gösterilmesi, k.676, s.188

-kitapların künye bilgileri gösterilirken sayfa numarası gösterilmez, k.876, s.244

-künye bilgileri arasına virgül konulması, k.689, s.191

-künye bilgilerinin verilmesi, k.678, s.188

-makalelerin gösterilmesi, k.983, s.272

-mevzuatın gösterilmesi, k.394, s.108

-tekrarlanan yazar adları yerine uzun
çizgi konulması, k.695, s.193

-üç yazarlı kitapların künyesi, k.718, s.200

-virgül konulması, k.681, s.189

-yazar önadı ve soyadının tersine çevrilmesi, k.983, s.272

-yazarın önadı parantez içine alınmaz, k.692, s.192

-yazarın önadından sonra nokta konulmaz, k.689, s.191

-yazarın soyadı bold veya italik yazılmaz, k.691, s.192

-yazarın soyadı büyük harfle yazılmaz, k.690, s.191

bildirilere atıf, k.1016, s.282

   -yayınlanmış bildirilere atıf, k.1017, s.282

bilgi hatası, aynen alıntıda, k.123, s.39

bilgi kaynağının gösterilmesi

-içtihada atıfta, k.492, s.135

-kanunlara atıfta-parantez içinde, k.424, s.116

-kanunlara atıfta-dipnotta, k.362, 420, s.102, 115

-mahkeme kararlarına atıfta, k.501, 541, 546, 547, s.137, 146, 148

-mevzuata atıfta, k.355, 424, s.101, 116

bilimde yenilik getirme, k.295, s.84

   -hususiyet, k.216, s.65

bilimsel eser olmadığı iddiası, k.314, s.89

bilimsel kitap, k.312, s.88

bilirkişiye gitmeye gerek yoktur, k.298, s.85

BİM 1VDD, k.599, s.164

BİM 2İDD, k.599, s.164

BİM, k.599, s.164

BİM1VDD, k.599, s.164

BİM2İDD, k.599, s.164

bin-Arapça soyadlarında takı, k.746, s.209

bir atıfla paragraflar süren alıntı yapılamaz, k.249, s.73

bir atıfla sayfaları aktarma aşırmadır, k.249, s.73

bir atıfla, iki ayrı alıntı yapılamaz, k.245, s.71

birbirini izleyen alıntılar, k.245, s.71

birden fazla girintili paragraftan oluşan aynen alıntılar, k.78, s.23

birden fazla paragrafa atıf, k.895, s.249

birden fazla sayfaya atıf, k.882, s.246

bireysel başvuru kararlarına atıf, k.568, s.154

-başvuru numarası, 154

-isimlendirme-başvurucunun adıyla, k.572, s.155

-metin içinde, k.569, s.154

-paragraf numarası, k.575, s.155

-tam künye atıf-kısa künye atıf, k.570, s.154

bireysel idarî işlemlere atıf, k.490, s.134

Birinci Bölüm-1B (Anayasa Mahkemesi), k.576, s.156

birinci taraf (davacı, plaintiff, appellant) (ABD’de), k.618, s.169

birinci vurgu orijinal metinde vardır, ikinci vurgu ise eklenmiştir, 31

Birleşik Krallık

-heyet hâlinde çalışan mahkemelerde kararlara atıf, k.630, s.171

-kanunlarına atıf, k.444, s.120

-mahkeme isimleri, k.612, s.168

-mahkeme kararlarına atıf usûlü, k.629, 630, s.171

-opinio seriatim usûlü, k.630, s.171

-opinion’ı yazan hâkimin ismi parantez içinde belirtilir, k.630, s.171

birleştirme (kitapları), k.235, s.68

bis, ter, quater, k.402, s.110

Bluebook (The), k.937, 1077,  s.258, 299

-dipnot sistemini önerir, k.332, s.95

-kurallarına uyulur (ABD mahkeme kararlarına atıfta), k.628, s.171

Boethius, Boèce, k.733, s.205

bold+italik asla kullanılmamalıdır, k.96, s.31

boşluk doldurma (genel hükümle, atıf usûllerinde), k.902, s.252

bölge adliye mahkemesi kararlarına atıf, k.581, s.157

-hukuk dairesi kararlarına atıf, k.582, s.158

-kısaltma-BAM, k.590, s.160

bölge idare mahkemesi kararlarına atıf, k.597, s.163

   -idari dava dairesi, k.599, s.164

   -vergi dava dairesi, k.599, s.164

bölme-kitabı iki kitap olarak yayınlama, k.235, s.68

Bölüm (Section du contentieux) (Fransız Danıştayı), k.637, s.173

bölüm çevirmeni, k.1009, s.281

bölüm ve/veya başlık numarasıyla atıf, k.899, s.250

bölümün başlangıç ve bitiş sayfa numaraları, k.1005, s.280

bölümün belirli bir sayfasına değil,
bütününe atıf, k.1005, s.280

bölünemez üç nokta, k.109, s.35

bundan sonra ‘…’ şeklinde kısaltılacaktır, k.1089, s.306

Bundesgericht, k.647, s.177

bundesgerichtshof-BGH (Alman Federal Mahkeme), k.642, 643, s.175, 176

Bundesgerichtshofes in Strafsachen, k.642, s.175

Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
(Alman Federal Anayasa Mahkemesi), k.612, 638, 639, s.174

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) (Alman Federal İdare Mahkemesi),
k.645, 646 s.176

Büyük Daire (Grand Chamber) (AİHM) kararlarına atıf, k.659, s.181

büyük şekiller (alıntı), k.206, s.62

büyük şemalar (alıntı), k.206, s.62

büyük tablolar (alıntı), k.206, s.62

BVerfG, k.613, s.168

BVerfGE- cilt (band) numarası, k.615, 638, s.169, 174

BVerwG, k.613, 645, s.168, 176

BVerwGE, k.646, s.177

BVR-anayasa şikâyeti (Verfassungs-beschwerde) (Almanya), k.639, s.174

---C---

c. (cilt) kısaltması, k.863, s.241

-ndan sonra ara verilmez, k.864, s.241

-ndan sonra üst üste iki konulmaz, k.865, s.241

C.J.- Chief Justice-ABD’de, k.626, s.170

casa editrice, k.819, s.229

CBK kısaltması, k.482, s.131

CC, k.613, s.168

CD, k.590, s.160

cevap yazılarına makalelere atıf, k.992, s.275

ceza dairesi (Strafsenat) (Almanya’da), k.642, s.175

ceza dairesi (Türkiye’de), k.590, s.160

ceza davalarında verilen kararlar sadece sanığın ismiyle isimlendirilebilir, k.527, s.144

Ceza Genel Kurulunun kararlarına atıf, k.579, s.157

CGK (Ceza Genel Kurulu), k.590, s.160

chambre civile (Fransa’da), k.635, s.173

chapitre, k.1043, s.289

Chief Justice (ABD’de), k.626, s.170

cımbızla çekip alınan örnekler-alıntının ispatında, k.317, s.89

Cic. Leg.- Cicero, De Legibus, k.1042, s.289

cildi cilde bölünmüş kitaplara atıf, 243

cilt (band) numarası

-Almanya’da, k.645, s.176

-BVerfGE’nin cildi, k.638, s.174

cilt

cilt esaslı sayfa numaralandırması (dergilerde), k.967, s.267

   -tarih bilgisi, k.973, s.269

cilt kelimesi

-alt başlığın bir parçası olması, k.871, s.243

-ile numara arasına bir boşluk konulmaz, k.957, s.264

-kısaltılmaz-dergilerde, k.958, s.264

-Türkçe olarak yazılır, k.870, s.243

cilt numarasına ilişkin kurallar, bölüm 32, k.861-871, s.241-243

cilt numarası

-başlığın bir parçası olarak verilmesi (kitaplara atıfta), k.869, s.243

-c. kısaltmasından sonra verilmeli (kitaplara atıfta), k.863, s.241

-cilt kelimesinden sonra verilir, k.968, s.267

-dergilere atıfta, k.952-959, s.263

-kitaplara atıfta, k.861, s.241

-makalelere atıfta, k.952-959, s.263

-Roma rakamı/Arap rakamı ile gösterme (dergilere atıfta), k.956, s.264

-Roma rakamları ile gösterme (kitaplara atıfta), k.862, s.241

-tespiti, k.955, s.264

-yeri-başlıktan sonra mı? en sonda mı?, k.868, s.242

cilt önce, sayı sonra, tarih en sonra verilir-dergilere atıf, k.953, s.263

cilt ve sayı ibareleri Türkçe olarak yazılır-dergilerde, k.970, s.268

cilt ve sayı numarası derginin isminden önce verilmez, k.969, s.268

cilt yerine yanlışlıkla yıl kelimesi kullanılıyor, k.959, s.264

cilt, sayı ve tarih bilgisi-sıralama, k.952, s.263

cilt-dergilerde-tanım, k.954, s.264

circa, k.854, s.240

cl. (clause), k.463, s.126

Clarendon Press, k.827, s.232

clause (hüküm, paragraf)-ABD Anayasasına atıfta, k.463, s.126

Codex’e atıf, k.449, s.122

Commission decision (Komisyon Kararı) (AB), k.477, s.130

concurring opinion’lara atıf, k.627, s.171

Conseil Constitutionnel (Fransa), k.632, s.172

Conseil d’État, k.637, s.173

Constitutio’lara atıf (emirname-Roma hukuku), k.449, s.122

contrôle de constitutionnalité (anayasallık denetimi) Fransız Anayasa Konseyi kararlarına atıf, k.633, s.172

Copyright bilgisine, k.850, s.239

Corpus iuris civilis’e atıf, k.447-s.452, 122

   -kısaltmalar, 123

Council directive- Konsey tüzüğü (AB), k.477, s.130

Council regulation-Konsey tüzüğü (AB), k.477, s.130

Cour de Cassation (Fransa), k.635, s.173

Court of Session (Birleşik Krallık), k.612, s.168

Cumhurbaşkanı yönetmeliklerine atıf, k.484, 486, s.132

Cumhurbaşkanlığı genelgelerine atıf, k.487, s.133

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine atıf, k.482, s.131

cümle çıkarma-aynen alıntıdan, k.112, s.35

cümlelere atıf (maddenin), k.410, s.112

cümlenin ilk harfini dönüştürme (aynen alıntıda), k.143, s.45

cümleye devam eden bir anlam vermek için üç nokta, k.117, s.37

---Ç---

Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, 178

çeşitli uluslararası ceza mahkemesi kararlarına atıf usûlü, k.655-656, s.180

çev. kısaltması (çeviren), k.784, s.220

-parantez içinde yazılmaz, k.787, s.221

-çevirenin isminden önce yazılır, k.786, s.220

-çevirenler anlamında, k.792, s.222

-çoğulu yoktur (çev. kısaltmasının), 222

-sonra nokta konulur, k.788, s.221

-ilk harfi büyük harfle yazılır (Çev.), 220

çev. ed. (çeviri editörü), k.794, s.222

çeviren, bölüm 27, k.782-700,  s.219-224

çevirmen

-bölüm çevireni, k.1009, s.281

-çevirenin adı, k.782, s.219

-çeviren kelimesi Türkçe olarak gösterilir, k.799, s.224

-çeviren (kurum, kurumsal çevirmen), k.796, s.223

-çeviren (personel-memur), k.796, s.223

-çeviren sayısı

-dört çeviren, k.793, s.222

-iki çevirmen, üç çevirmen, k.792, s.222

-çeviren sıfatının belirtilmesine ihtiyaç vardır, k.783, s.220

-çevirenin adı, k.782, s.219

-kitaplara atıfta, k.783, s.220

-makalelere atıfta, k.908, s.253

-çevirenin önadı veya önadları kısaltılmadan verilir, k.790, s.222

-çevirenin önce önadı, sonra soyadı verilir-dipnotta ve bibliyografyada, k.791, s.222

çevirenler, k.792, s.222

çeviri (alıntıyla ilgili olarak), k.158, 159, s.52

-çeviri metnin asıl metin ile birlikte verilmesi, k.172, s.55

-çeviri yazar tarafından yapılmalıdır, k.168, s.54

-çeviri yoluyla yapılan alıntı, aynen alıntı mıdır?, k.159, s.52

-çeviriden çeviri yoluyla alıntı, k.170, s.55

-çeviriden değil, eserin orijinalinden alıntı, k.163, s.54

-çeviriler arasında benzerlik, k.164, s.54

-çevirinin başkası tarafından yapılması, k.169, s.54

çeviri (atıfla ilgili olarak), k.782, s.219

-çeviri kitabın orijinalinin ilk yayın tarihi, k.797, s.223

-çeviri kitabın yayın yılının belirtilmesi, k.859, s.240

-çevirinin hangi baskıdan yapıldığının belirtilmesi, k.798, s.223

-kitap çevirilerine atıf, k.782, s.219

-uluslararası sözleşmelerin çevirisi, k.469, s.128

-yabancı anayasaların çevirisi, k.460, s.125

çeviri editörü, k.794, 1009, s.222, 281

çevirmen bkz. çeviren

çevrimiçi

-sözlüklere atıf, k.1038, s.288

-ansiklopedilere atıfta, k.1031, s.286

çıkacak ibaresi (baskıda, yayın aşamasında), k.860, s.241

çıkarmalar-aynen alıntılardan, k.107, s.35

-baştan veya sondan, k.114, s.37

-cümlenin yerine sadece üç nokta konulur, k.116, s.37

çift paragraf işareti (§§) (birden fazla paragrafa atıfta), k.895, s.249

çift tırnak içinde çift tırnak olmaz, k.56, s.13

çift tırnak işaretinin tek tırnak işaretine dönüştürülmesi, k.56, s.13

çifte yaratma, k.228, s.67

-doktora tezleri, k.230, s.67

-üslûp farklı olmalı, k.229, s.67

çizim alıntısı, k.196, s.61

çoğaltmalara (teksirlere) atıf, 284

çok ciltli kitaplara atıf, k.861, s.241

-Ibid. kullanımı, k.1103, s.310

-bibliyografyada gösterilmesi, k.866, s.242

çok dilli başlıklı kitaplara atıf, k.779, s.218

çok paragraflı aynen alıntı, k.78, s.23

çok sayfaya atıf, k.882, s.246

çok uzun aynen alıntı, k.85, s.27

çok uzun başlıkları kısaltmak caizdir, k.773, s.216

çok yazarlı makalelere atıf, k.913, s.254

çürümüştür, k.133, s.42

---D---

D1D, k.599, s.164

daire (chamber) kararlarına atıf (AİHM), k.661, s.182

danışma görüşlerine (advisory opinions, avis consultatifs) atıf (Uluslararası Adalet Divanı), k.650, s.179

danışmanlık-yüksek lisans ve doktora tezleri, k.308, s.87

Danıştay kararlarına atıf, k.591-596, s.162-163

-Danıştay daire kararlarına atıf, k.594, s.162

­-Danıştay Dairesi, k.599, s.164

-Danıştay Dergisi (DD), k.546, 596, s.148, 163

-Danıştay İçtihadı Birleştirme kararlarına atıf, k.591, s.162

­-Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu (DİBK), k.599, s.164

-Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu (DİDDK), k.599, s.164

-Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu kararlarına atıf, k.592, 593, s.162

­-Danıştay Kararlar Dergisi (DKD), k.596, s.163

-Danıştay kararlarına isim verilmeli, k.595, s.163

-Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (DVDDK), k.599, s.164

dava ismi (case name), yabancı mahkeme kararlarına atıfta, k.614, s.169

davacı (plaintiff, appellant) adı (ABD’de), k.618, s.169

davacının adı v. davalının adı (adlî yargıda) (Türkiye’de), k.587, s.159

davacının soyadı v. davalı idarenin veya kurumun adı (Türkiye’de idarî yargıda), k.526, s.144

davalı (defendant, respondent) adı, karar isimlerinde (ABD’de), k.618, s.169

davanın taraflarının isimleriyle isimlendirilmesi, k.523, s.143

davası (case of …), k.614, s.169

de, du, dela ve des gibi soyluluk takıları, k.742, s.207

dec. kısaltması (AİHM), k.662, s.183

değişik işler kararları (Anayasa Mahkemesi), k.567, s.153

değişik sayfalara atıf, k.892, s.249

değişik türde kararlara atıf, k.520, s.142

değişikliğe uğramış maddelere atıf, k.416, s.114

der. (derleyen) kısaltması, k.996-999, s.277

dergi/dergiler

-atıfta cilt önce, sayı sonra, tarih en sonra verilir, k.953, s.263

-cilt yerine yıl, k.959, s.264

-dergi-armağan, k.946, s.262

-isimlerinin kısaltılması, k.939, s.259

-paralel başlıklı dergilere atıf, k.945, s.261

derginin adı, k.934-951, s.258-260

-adı değişmiş dergilere atıf, k.944, s.261

-adı kendi dilinde verildikten sonra köşeli parantez içinde Türkçesi verilebilir, k.949, s.263

-ana başlık ve alt başlıktan oluşması, k.943, s.261

-başlığında kısaltma bulunması, k.941, s.260

-başlık stilinde yazılır, k.936, s.258

-büyük harfle yazılmaz, k.937, s.258

-dergi vb. kelimeler, k.942, s.260

-italikle yazılır, k.938, s.259

-kısaltılmadan yazılır, k.939, s.259

-önüne Latince in veya Türkçe içinde gibi bir ibare konulmaz, k.935, s.258

derginin

-cilt numarası, k.954, s.264

-cilt numarasının tespiti, k.955, s.264

-elektronik versiyonuna atıf, k.983, s.273

-numarası (sayısı), k.961, s.265

-sayfa numarası, kural 978-992, 271

-sayısı, k.960-s.970, 265

-tarih bilgisi, k.971- s.268-

-yayın yeri, k.951, s.263

-yayın yeri belirtilmez (dergilere atıfta), k.950, s.263

-yayınevi, k.951, s.263

-yayınevi belirtilmez (dergilere atıfta), k.950, s.263

-yılı (“cilt” anlamında), k.959, s.264

derleme eserlere atıf, k.995-1009, s.276-281

-mevzuat ve içtihat derlemeleri, k.279, s.81

derleyen, k.999, s.277

derslere atıf, k.1060, s.294

destek atfı, k.323, s.92

devam ayırıcısı, k.341, s.97

DİBK, 164

DİDDK, 164

Digesta’ya atıf, k.448, s.122

digital object identifier (DOI), k.1066, s.296

diğer eserlere atıf usûlleri, bölüm 35, kural 995-1065, s.276-296

dijital belgelere atıf-DOI, k.1066, s.296

dinlenebilirlik, k.662, s.182

dipnot

-dipnot alınmamıştır, k.151, s.49

-dipnot atlanmıştır, k.151, s.49

-dipnot çıkarılmıştır, k.151, s.49

-dipnot ayırıcısı, k.334, s.95

-dipnot devam ayırıcısı çizgisi, k.341, s.97

dipnot başvuru numarası, k.334, s.95

-Arap rakamlarıyla, k.335, s.96

-cümlenin sonuna konulur, k.337, s.96

-kapanış tırnağından sonra konulur, k.147, s.47

-noktadan önce konulur, k.336, s.96

-stili, k.335, s.96

-yeri, k.336, 337, s.96

dipnot numarası, k.334, s.95

-stili, k.338, s.96

-üst simge, k.339, s.96

dipnot metni-stil, k.338, s.96

dipnot numaralandırma, k.335, s.96

dipnot paragrafı stili, k.340, 677, s.97, 188

dipnot sistemi, k.334-s.346, 95

-hukuk çalışmaları için, k.333, s.95

-ismi, k.346, s.98

-tanım, k.334, s.95

dipnot stili, 188

dipnot-asılı paragraf, k.677, s.188

dipnotlar arasında benzerlik (usûlsüz alıntının, transit atfın ispatında), k.271, 299, s.80, 85

dipnotların da alınması (usûlsüz alıntının ispatı), k.166, s.54

dipnotta

-dipnottaki hataların da aktarılması,
k.299, s.86

-künye bilgileri arasına virgül konulur, k.679, s.189

-künye bilgileri dipnot paragrafı stilinde, k.340, 677, s.97, 188

-mahkeme kararlarına atıf, k.492, s.135

-makalelere atıfta verilmesi gereken
künye bilgileri, k.903, s.252

direktif (directive) (AB hukukunda),
k.477, s.130

dissenting opinion’lara atıf (ABD’de),
k.627, s.171

dizi isimlerinin belirtilmesi, k.780, s.218

   -yabancı kitaplara atıfta, k.834, s.233

DOI (digital object identifier), k.901,
1066, s.251, 296

doktora tezlerine atıf, 283

-çifte yaratma, k.230, s.67

-önce savunulmuş tezi görme, k.231, s.67

doktrinden yapılan alıntıyı gizlemek için mevzuat veya yargı kararlarına atıf yapma, k.284, s.82

doktrine atıf usûlleri, üçüncü alt-kısım, kural 673-1125, s.187-318

dört ve daha fazla çeviren, k.793, s.222

dört ve daha fazla yazarlı kitaplara atıf, k.720-724, s.200

dört veya daha fazla kelime içeren başlıkların kısaltılması, k.1093, s.307

dürüst karar vermenin ahlâkî sorumluluğu, k.304, s.86

Düstur’a atıf, k.439, s.119

düz tırnak (" "), k.919, s.255

düzenleyici işlemlere atıf, k.488, s.133

düzmece alıntılar (mevzuattan ve içtihattan yapılmış), k.284, s.82

DVDDK, 164

---E---

esas ve karar sayılarının verilmesi, k.516, s.141

-E ve K harflerinden sonra nokta konulur, k.516, s.141

-E. kısaltması, k.513, s.140

-E. ve K. kısaltmaları sayılardan önce konulur, k.514, s.141

E.T. kısaltması (erişim tarihi), k.1063, s.294

ead.-eadem (aynı yazar-kadın), k.694, s.192

e-book, k.900, s.251

ebu (Arapça soyadlarında takı), k.746, s.209

ECLI kodu (AB’de kararlara atıfta)), k.658, s.181

Ed., Der. veya Haz. kısaltmaları, k.996, s.276

-küçük harf, k.1000, s.277, 278

-parantez içinde verilir, k.1001, s.278

edisyon, k.839, s.235

edisyon-yayın-baskı, k.839, s.235

éditions, k.819, s.229

edition, édition (Türkçesi yazılmalı), k.843, s.236

editore, k.819, s.229

editors (editörler), k.1002, s.278

editör ismi, k.996, s.276

editörler kısaltması, k.1002, s.278

editörlü

-ansiklopedilerde yayınlanmış maddelere atıf, k.1027, s.285

-armağanlara atıf, k.1010, s.281

-bildiri kitaplarına atıf, k.1017, s.282

-veya yazarlı sözlüklere atıf, k.1034, s.287

editörsüz

-ansiklopedilerde yayınlanmış maddelere atıf, k.1029, s.286

-ansiklopedilere atıf, k.1024, 1028, s.284, 285

-armağanda yayınlanmış makalelere dipnotta atıf, k.1013, s.282

-bildiri kitabında yayınlanmış bildirilere, k.1018, s.283

editörün ismi, k.1003, s.278

editörün isminin kitabın başlığından önce değil, sonra verilmesi, k.1004, s.279

eds. kısaltması, k.1002, s.278

eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserlerde uzun aynen alıntılar, k.194, s.61

ek bilgi atıfları, k.324, s.92

ek maddelere atıf, k.401, s.110

-taksim işareti, k.403, s.110

e-kitaplara atıf, k.900, s.251

eklenen madde veya fıkralara atıf, k.417, s.114

eklerde değişiklik-aynen alıntılarda, k.138, s.44

eksik künye bilgileriyle atıf, k.263, s.78

el- takısı (Arapça soyadlarının yazılması), k.745, s.208

elektronik versiyona atıf

-ansiklopedilere, 286

-kitaplara, k.900, s.251

-makalelere, k.983, s.273

eleştiri amacı, alıntı miktarı, k.212, s.64

eleştiri (yargı kararları üzerine), k.288, s.83

elips (…) (aynen alıntılarda çıkarma), k.108, s.35

elyazması kitaplara atıf, k.1058, s.293

elyazmasının dijital versiyonuna atıf, k.1058, s.293

emeğe saygı ilkesi, k.45, s.10

emek sömürüsü, k.23, 45, 262, 273, 285,  s.6, 10, 77, 81, 82

   -yargı kararı bulma, k.286, s.82

emekten yararlanma, k.20, s.5

emirnameler (orders, ordonnances) (UAD), k.650, s.179

en eski mahkeme kararına atıf yapılır, k.554, s.150

en kısa künye atıf, 138

Entscheidungen des Bundesgerichts, k.642, s.175

Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, k.642, s.175

epigraflar, k.64, s.18

erişim tarihi, k.985, 1063, s.273, 294

erken görünüme atıf, k.988, s.274

esas ve karar sayısı, k.511-521, s.140-143

-esas sayısı ile karar sayısı arasına “ve” değil “virgül (,)” konulur, k.517, s.141

-esas sayısı önce, karar sayısı sonra verilir, k.517, s.141

-esas sayısına ihtiyaç var mı?, k.511, s.140

-esas sayısının önüne E. harfi; karar sayısının önüne K. harfi konulur, k.513, 514, s.140, 141

-esas ve karar kelimeleri veya kısaltmaları sayılardan sonra değil, önce konulur, k.515, s.141

-esas ve karar sayısı aynı yıla ait olsa bile ayır ayrı gösterilir, k.518, s142

-esas ve karar sayısı sayı kelimesi kulla-nılmadan verilmemelidir, k.521, s.142

-esas ve karar sayısı yıl bilgisine de içermeli, k.518, s.142

eser sahibinin adı, k.237, s.69

eser sahibinin izni

-görsel malzeme alıntısı için, k.196, s.61

-uzun alıntı için, k.183, 184,  s.59

eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl-koruma süresi, k.188, s.60

eser, k.312, s.89

eserin adı, k.237, s.69

eserin koruma süresi, k.183, s.59

eserin türü, k.217, s.65

esinlenme, k.316, s.89

-esinlenme-alıntı farkı, k.223, s.66

-esinlenmede alıntı olmaz, k.223, s.66

-esinlenmenin kaynağını göstermeye gerek yoktur, k.223, 224 s.66

-esinlenme-yararlanma ilişkisi, k.223, s.66

eski anayasalara atıf, k.456, s.124

eski baskıya atıf, k.846, s.237

eski yazı kanunlara atıf, k.393, 421, s.108, 115

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia), k.655, s.180

eski Yunan ve Roma klasiklerine atıf, k.1042, s.289

eski Yunan veya Romalı düşünürlerin isimlerinin yazılışı, k.732, s.204

eskimiş Türkçe kelimeler için açıklamalar, k.132, s.41

et al. (et alii), k.720-725, s.200-201

-et al. kısaltması Latince olduğu için daima italik yazılır, k.723, s.201

-et al. kısaltması-çevirenler için, k.793, s.222

-et al. yerine ve diğerleri, k.725, s.201

EUR-Lex, k.658, s.181

eur-lex.europa.eu, k.658, s.181

European Case-Law Identifier (ECLI) (Avrupa İçtihat Belirleyicisi), k.658, s.181

EWCA, k.613, s.168

EWHC, k.613, s.168

---F---

f. (fıkra) kısaltması, k.415, s.114

fahiş hatalar aynen alıntılarda düzeltilir, k.37, s.9

fahiş ve apaçık hatalar [recte] veya [doğrusu] ibaresiyle düzeltilir, k.125, s.39

falancadan aktaran filanca, k.1113, s.314

falancadan nakleden filanca, k.1112, s.314

farkında olmadan alıntı, k.226, s.67

-iddiası aynen alıntılar için işlemez, k.227, s.67

farkında olmadan intihal, k.225, s.66

farklı baskılara atıf, k.1097, s.308

Federal Mahkeme (Bundesgericht) (İsviçre), k.647, s.177

fıkralara atıf, k.406, s.111

-fıkra numarası ile bent numarası arasına tire işareti, 112

-fıkra numarası ile madde numarası arasına taksim işareti konulması, k.408, s.111

-fıkra numarasının paragraf işaretinden sonra yazılması, k.409, s.112

-fıkra numarasının Roma rakamıyla yazılması, k.409, s.111

fiil çekim eklerinin değiştirilmesi-aynen alıntılarda, k.139, s.44

fiillerde değişiklik-aynen alıntılarda, k.139, s.44

fikir alıntısı, k.2, s.1

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846 sayılı),

-m.6, k.219, s.65

-m.15, k.179, s.57

-m.20-24, k.179, s.57

-m.27, k.188, s.60

-m.31, k.288, s.83

-m.35, k.174, s.56

-m.35, f.1, b.1, k.182, s.58

-m.35, f.2, k.872, s.244

-m.35/son, k.237, s.69,

-m.71, b.1, f.4, k.218, s.65

fikrî eser, k.312, 314, s.88, 89

fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi, k.590, s.160

fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemesi, k.590, s.160

fikrin orijinalliği (aynen alıntıda), k.27, s.7

floruit (fl.), k.857, s.240

fond (esas hakkında karar-UAD), k.650, s.179

fotoğraf alıntısı, k.196, s.61

fotoğrafta yer alan kişinin izni, k.203, s.62

fragmentum numarası (Digesta’ya atıf), k.448, s.122

Fransız

-Anayasa Konseyi (Conseil constitutionnel) kararlarına atıf usûlü, k.631-633, s.172

-Danıştayı (Conseil d’État) kararlarına atıf usûlü, k.636, 637, s.173

-kanunlarına atıf, k.442, s.120

-mahkeme kararlarına atıf usûlü, k.631-s.637, 172

-Yargıtayı (temyiz mahkemesi) (Cour de cassation) kararlarına atıf, k.634, s.173

Fransız usûlü tırnak işareti (« »), k.50, 921,  s.12, 255

Fransızca başlık stili, k.767, s.215

Fransızca makale başlıkları, k.918, s.255

fraus omnia corrompit (hile her şeyi çürütür), k.253, s.73

frequentativa sayılarıyla ek maddelere atıf, k.402, s.110

FSEK bkz. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

FSHCM, k.590, s.160

FSHHM, k.590, s.160

---G---

gazete köşe yazılarına atıf, k.311, s.88

gazetelerde çıkan haberlerden uzun alıntılar, k.183, 195, s.59, 61

gazetelerde yayınlanan yazılara ve haberlere atıf, k.994, s.276

GC (Grand Chamber) (AİHM), k.659, s.182

Geç Orta Çağ İtalya’sında bazı düşünürlerin, k.735, s.205

geçici maddelere atıfta, k.405, s.111

geçinme-başkasının sırtından, k.262, s.77

genel bilgiler (anonim bilgiler), k.261, 262, s.77

-alanında alıntının ispatı, k.295, 296, s.84

-tereddütlü durumlar, k.267, s.79

-üslûpta benzerlik, k.296, s.84

genel hüküm (mevzuata atıf usûllerinde), k.357, s.101

Genel Kurul (Assemblée) (Fransız Danıştayı), k.637, s.173

Genel Kurul-AYM, k.576, s.156

genel ve ortak usûller (yabancı mahkeme kararlarına atıfta), k.649, s.178

genelge, k.487, s.133

genişletilmiş/kısaltılmış baskı, k.849, s.238

gerekçede farklı oy yazılarına atıf, k.550, s.149

GG-Grundgesetz, k.459, s.125

girdi (sözlük girdisi), k.1037, s.288

girintili paragraf (üç satırdan uzun aynen alıntı), k.68-85, s.20-27

-ana paragrafın parçası durumuna gelmesi, k.81, s.24

-iki yana yaslanır, k.71, s.20

-punto büyüklüğü, k.73, s.20

-sağdan girinti gerekmez, k.70, s.20

-satır başı boşluğu bırakılır mı?, k.77, 80, s.22, 23

-stili-normal yazı tipiyle verilir, k.75, s.21

-tanım, k.69, s.20

-tezlerde bir satır aralığıyla yazılır, k.76, s.22

-tırnak içinde verilmesi gerekli mi, k.82, s.25

-uzun aynen alıntılar, k.68, s.20

-üst paragraf devamı niteliğinde olması, k.79, s.23

-yazı tipi, font, k.72, s.20

gizlenmiş naklen alıntı, k.1125, s.318

gömülme-alıntının alıntı yapan yazarın cümlelerinin içine, k.142, s.45

gönderme, k.318, s.91

görerek transit atıf, k.273, s.80

görsel malzeme

-eser sahibinin belirlenememiş olması, k.204, s.62

-için izin alma, k.199, 200, s.61

-kaynağı, k.202, s.61

-kredileri, k.199, s.61

-teşekkürler, k.199, s.61

görülmeyen kitaba atıf, k.268, s.79

grafikler-alıntı, k.205, s.62

Grand Chamber [GC] (ECHR), k.659, s.182

Grundgesetz, k.458, s.125

gün ve sayılı kanun, k.375, s.105

güncellenmiş baskı, k.849, s.238

günlü değil, tarihli ibaresi

-kanunlara atıf, k.375, s.105

-kararlara atıf, k.508, s.139

---H---

hafızası tarafından yanıltılan yazar, k.225, s.66

hâkim isimlerini belirtme-atıflarda, k.548, 550, 551, s.149

hâkimlerin doktrinden alıntı yapması, k.290, s.83

harf çıkarma-aynen alıntıdan, k.110, s.35

harf dönüşümü (büyük/küçük harf) (aynen alıntılarda), bölüm 10, k.135-144, s.43-46

harita alıntısı, k.196, s.61

harmanlama (alıntıların), k.43, s.10

hatada ortaklık (usûlsüz alıntının ispatında), k.164, s.54

hataların da aktarılması (usûlsüz alıntının ispatında), k.299, s.86

hataların mazur görülmesi, k.251, s.73

hatırlanamayan kaynaklara atıf, k.238, s.69

hayat+70 yıl kuralı, k.189, s.60

haz. (hazırlayan), k.996-999, s.277

HD (Hukuk Dairesi), k.590, s.160

hem ana metninin, hem de dipnotunun alın-ması (usûlsüz alıntının ispatı), k.270, s.79

her bir alıntının kaynağı ayrıca gösterilir, k.242, s.71

herkesin bildiği bilgiler, k.295, s.84

heyet hâlinde çalışan mahkemelerde kararlara atıf, k.549, s.149

HGK, k.590, s.160

HTML formatında

-belgelerde dipnot/sonnot, k.343, s.98

-belgelere atıf, k.899, s.250

-eserlere atıfta yer belirleyicisi, k.894, s.249

-yayınlanmış makalelere atıf, k.987, s.274

HUDOC, k.665, s.183

hukuk çalışmalarında klasiklere atıfta kısaltma yapılmamalı, 289

Hukuk Dairesi (HD), k.590, s.160

Hukuk Genel Kurulunun kararlarına atıf, k.578, s.156

hususiyet, k.216, 314, 315, s.65, 89

hükümlere (judgments, arrêts) atıf

-AİHM, k.662, 663 s.183

-UAD, k.650, s.179

hyperlink, k.343, 1063, s.98, 294

---I-İ-J---

Ibid., k.1098-1111, s.309-312

-aynı dipnotta kullanılması, k.1109, s.313

-çok ciltli eserlerde kullanılması, k.1103, s.310

-kullanılacağı durumlar, k.1099, s.309

-kullanılmasından sonra başka kaynağa atıf, k.1107, s.312

-kullanılmasının iki şekli, k.1099, s.309

-kullanılmayacağı durumlar, k.1106, s.312

-kullanmayan yazarlar, k.1105, s.311

-metin içinde kullanılması, k.1110, s.313

-tek bir kaynağın tekrarı demektir, k.1106, s.312

-üst dipnottaki atfın aynen tekrarlandığı anlamına gelir, k.1111, s.313

Ibid. yerine Türkçe a.e. (aynı eser) kullanılması, k.1104, s.310

Ibid., s. kısaltmasının kullanılacağı durumlar, k.1100, s.309

i.b.a., k.90, s.30

Ibid. değil, Ibid., 309

İBK, 164

ibn- (Arapça soyadlarında takı), k.746, s.209

İcra Hukuk Mahkemesi (İcraHM), k.590, s.160

iç alıntı, k.152, s.49

-nın kaynağının gösterilmesi, k.152, s.49

iç içe geçme (aynen ve mealen alıntıların), k.48, s.10

içeriği aydınlatma amacı (alıntının), k.207, s.63

içerik bakımından benzerlik, k.297, s.85

içerik oluşturmak için alıntı yapmak yasaktır, k.176, 180, s.57

içerikte benzerlik-üslûpta benzerlik, k.296, s.85

içerik-üslûp, k.262, s.77

içinde anlamına gelen Latince in ibaresi-kolektif eserlerde, k.1003, 279

içinde kelimesi (kolektif eserlere atıfta), k.1007, s.280

içtihada atıf usûlleri, ikinci alt-kısım, k.491-672-s.135-185

içtihada atıf (yazar-yıl sisteminde), k.331, s.94

içtihadı birleştirme kararlarına atıf, k.577, s.156

içtihat bulma (fikrî çalışma), k.286, s.82

içtihattan alıntı miktarı arttıkça çalışmanın özgünlüğü düşer, k.552, s.150

içtihattan alıntı şartları, k.274, s.81

içtihattan naklen alıntı, k.1123, 1124, s.317

içtihattan uzun alıntı yapılması, k.192, s.60

içtihattan yararlanma serbestisi, bölüm 15, k.274-288, s.81-83

   -kapsamı, k.288, s.83

idare mahkemesi (İM), k.599, s.164

idarî yargı kararlarına atıf usûlü, k.591-599, s.162-164

idarî yargı kararlarının sadece davacının adıyla isimlendirilmeleri, k.526, s.144

idarî yargı mahkemeleri için önerilen kısaltmalar listesi, k.599, s.164

idarî yargıda ilk derece mahkemesi kararlarına atıf, k.598, s.164

İDDK, k.599, s.164

id. (idem)-aynı yazar (erkek), k.694, s.192

İHAS (yanlıştır), k.472, s.128

ihtiyat ilkesi, k.267, s.79

iki aylık dergiler, k.973, s.269

iki çeviren, k.792, s.222

iki dilli veya çok dilli dergilerin başlıkları, k.945, s.261

iki kelimeden ibaret bir başlık asla kısaltılmaz, k.1092, s.306

iki soyadlı kadın yazarların soyadlarının yazılması, k.701, s.195

iki yana yaslı (justified) paragraf, k.71, s.20

iki yazarlı kitaplara atıf, kural 711-715, 198-199

-bibliyografyada gösterilmesi, k.712, s.198

-yazarların isimleri arasına ve bağlacı konulur, k.715, s.199

ikinci baskı/2’nci baskı/2. baskı, k.842, s.236

İkinci Bölüm (2B, AYM)), k.576, s.156

İkinci Daire (Zweiter Senat) (Alman Anayasa Mahkemesi), k.639, s.174

ikinci mükerrer (Resmî Gazete), k.434, s.118

ikinci taraf (davalı, defendant, respondent) (ABD’de), k.618, s.169

iktibas bkz. alıntı

ilk derece mahkemeleri kararlarına atıf

-adlî yargıda, k.583, s.158

-idarî yargıda, k.598, s.164

ilk karara atıf yapılır, k.554, s.150

ilk üç kelimesi alınarak kısaltılır, k.1093, s.307

İM (İdare Mahkemesi), 164

imlâsı ve noktalama işaretleri itibarıyla da benzerlik (usûlsüz alıntının ispatında), k.299, s.86

imlâya sadakat kuralı (aynen alıntıda), k.37, 124, s.9, 39

imprint (yayınevi özel markası), k.827, s.232

imza yeri-uluslararası andlaşma, k.466, s.127

in ibaresi (Latince) (kolektif eserlere atıfta), k.935, 1003, 1007, s.258, 279, 280

in ibaresi (Latince) yerine içinde (Türkçe) kullanılamaz, k.1007, s.280

İngiliz usûlü tırnak işareti, k.50, s.12

İngilizce soyadlarının sonunda yer alan Jr. ve Sr. kısaltmaları soyadıyla, k.741, s.207

İngiltere’de çift tırnak yerine tek tırnak kullanılması, k.57, s.14

Inner House, k.612, s.168

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (yanlış), k.472, s.128

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, 18

internet kaynaklarına atıf, k.1062-1065, s.294

-kâğıt+internette yayınlanan kaynaklara atıf, k.1062, s.294

-sadece internette yayınlanan kaynaklara atıf, k.1063, s.294

intihal

-mealen alıntılarda, k.240, s.70

-özgün bilgiler alanında, k.297, s.85

intihale sığınak, k.226, s.67

intihal tespit programları, k.300, s.86

-dogmatik hukuk çalışmalarında isabetli mi?, k.303, s.86

-ndan geçmiş olmak intihalin yokluğuna delil mi?, k.301, s.86

-yüksek oranda benzerlik bulunması intihale delil mi?, k.302, s.86

Institutiones’e atıf, k.447, s.122

issue-dergi, k.961, s.265

iptal edilen kanuna atıf (AYM tarafından), k.419, s.115

iptal edilen maddelere atıf (AYM tarafından), k.419, s.115

isimsizleştirme (mahkeme kararlarında), k.528, s.144

İskoç soyadlarında yer alan Mac ve Mc takıları, k.744, s.208

ismi değişmiş dergilere atıf, k.944, s.261

ismin hâl eklerinde değişiklik (aynen alıntılarda), k.138, s.44

ispat külfeti

-aynen alıntının varlığı için, k.35, s.8

-usûlsüz alıntının varlığı için, k.295, 309, s.84, 88

İsviçre mahkeme kararlarına atıf usûlü, k.647-649, s.177

-Federal Mahkeme (Bundesgericht [BGER]) kararlarına atıf, k.647, s.177

-Türkçe atıf, k.648, s.177

iş mahkemesi, k.590, s.160

işleme eser, k.219-221, s.65-66

-bir fikrî eserdir, k.221, s.66

-üretme şartları, k.220, s.65

işleme hakkı, k.219, s.65

İşM, k.590, s.160

italikler bize ait (i.b.a.), k.87, s.28

izinler (görsel malzeme), k.199-201, s.61

izlenen atıf usûlü, k.347, s.99

J. (justice, judge, ABD’de), k.626, s.170

J.O. (Journal officiel, Fransa’da), k.445, s.121

JJ. (justices, judges, ABD’de), k.626, s.171

Jr., k.741, s.207

jüri üyelerine düşen görevler, k.306, s.87

---K---

K. (karar) kısaltması (karar sayısına atıfta), k.513, s.140

k.t. (karar tarihi) kısaltması (kullanılmaz), k.545, s.148

kabul edilebilirlilik, dinlenebilirlik (admissibility, recevabilité) kararı (AİHM), k.662, 663, s.182-183

kadın yazarlar-iki soyadlı, k.701, s.195

kâğıt dergide yayınlanmış mahkeme kararlarına dipnotta atıf, k.493, s.135

kâğıt versiyonu

-olan makalelere atıf, k.983, s.273

-olmayan makalelere atıf, k.986, s.273

kamuya mal olmuş kişilerin fotoğrafları, k.203, s.62

kanun başlığı çok uzunsa, k.391, s.107

kanun başlıklarını üç nokta koyarak kısaltma, k.391, s.107

kanun dışındaki mevzuata atıf usûlleri, bölüm 19, k.453-490, s.123-134

kanun gerekçesi, k.437, s.118

kanun hükmünde kararnamelere atıf, k.481, s.131

kanun metninin mevsukiyeti veya imlâsı, k.421, s.115

kanun teklifi, k.437, s.118

kanunlara atıf usûlleri, bölüm 18, k.359-452; s.102-123

kanunlara atıf usûllerinin mevzuata atıfta genel hüküm niteliği, k.357, s.101

kanunlara atıf

-atfın yeri (metin içinde/dipnotta), k.359-s.376, 102

-atıfta künye bilgileri ve stili, k.359-376, s.102

-bentlere atıf, k.411, s.112

-bilgi kaynağının belirtilmesi, k.362, 420-440, s.102, 115-119

   -isteğe bağlı olarak belirtme, k.423, s.116

-cümlelere atıf (kanunun), k.410, s.112

-fıkralara atıf, k.406, s.111

-kaynak gösterme dipnotunda atıf, k.366, s.103

-künye bilgileri, k.420, s.115

-kısa künye atıf, k.380, s.106

-sadece başlıklarıyla atıf, k.387, s.107

-sadece kısaltmalarıyla atıf, k.389, s.107

-maddelere atıf, k.396, s.109

-metin içinde atıf

-normal bir cümlenin parçası olarak, k.363, 364, s.103

-parantez içinde, 103

-tam künye atıf-kısa künye atıf, k.377, s.105

-tekrar atıf, k.388, s.107

-yer belirleyici bilgileri, k.395, s.108

-başlık stilinde, k.367, s.103

-madde, fıkra ve bent numaraları, k.361, s.102

-yürürlükten kaldırılan maddelere atıf, k.418, s.115

kanunlardan alıntı-MBS’den alıntı, k.436, s.118

kanunları

-başlıklarıyla zikretme, k.386, s.106

-sayılarıyla zikretme, k.385, s.106

-tarihleriyle zikretme, k.384, s.106

kanunların

-adı, vurgulanmaz, k.373, s.105

-başlığı başlık stilinde verilir, k.369, s.104

-bibliyografyada gösterilmesi, k.394, s.108

-bütününe atıf, 116

-tarihi, k.360, s.102

-tarihinde ay bilgisi ayın ismiyle yazılır, k.371, s.104

kanunların künye bilgileri, k.360, s.102

-bilgi kaynağı dipnotta gösterilebilir, k.425, s.116

-metin içinde gösterilebilir, k.370, s.104

-tam künye bilgileri bibliyografyada gösterilebilir, k.392, 393, s.108

kapanış tırnağı, k.146, s.46

kapanış tırnağı ile nokta sıralaması, k.145, s.46

kapanış tırnağı ile virgül sıralaması, k.148, s.47

karar (decision) (AB), k.477, s.130

karar bulma, k.286, s.82

karar dergileri, k.541-547, s.148

-Türk mahkemelerinin, k.541, s.146

-yabancı mahkemelerin (law reports), k.615, s.169

karar inceleme yazılarına atıf, k.990, s.275

karar (mahkeme kararı)

karar isimlendirme bkz. kararlara isim verme

karar ismi (decision name)-yabancı mahkeme kararlarının, k.614, s.169

karar kelimesi (atıfta kullanılması), k.532, s.145

karar sayısı, k.512, s.140

   -sayının önüne K. harfi, k.513, s.140

karar tarihi, k.505-521, s.139

-karar tarihi önce, karar sayısı sonra verilir, k.509, s.140

-karar yılı-ABD yüksek mahkemesi kararlarına atıfta, k.623, s.170

karardan ilk alıntı yapan yazar, k.287, s.83

kararı (decision of …), k.614, s.169

kararı veren mahkemenin ismi, k.503, s.138

kararı yazan hakimin isminin belirtilmesi-ABD, k.625, s.170

kararın

-başlangıç sayfa numarası-ABD, k.621, s.169

-bilgi kaynağı, k.492, s.135

-bütününe atıf-yer belirleyicisi gerekmez, k.589, s.159

-kararın özetlenmesi, yorumlanması, değerlendirme ve eleştirisi, k.288, s.83

-kararın tarihi, k.505, s.139

-kaynağı ayrıca gösterilir, k.543, s.147

-kendi metninde paragrafların numaralandırılması, k.540, s.146

kararın ismi, k.522-531, s.142

-AİHM, k.668, s.184

-Fransız Anayasa Konseyi, k.633, s.172

kararlara isim verme,

-ABD’de , k.618, s.169

-Almanya’da, k.640, s.175

-isimlendirme ihtiyacı, k.522, s.142

-karara konu olan yer isminden hareketle isimlendirme, k.530, s.144

-karara konu teşkil eden olaydan hareketle isimlendirme, k.530, s.144

-tarafların isimleriyle isimlendirme, k.523, s.143

-katılanın ismiyle isimlendirme, k.527, s.144

-sanığın ismiyle isimlendirme, k.527, s.144

karikatür alıntısı, k.196, s.61

karşı fikir için bakınız, k.324, s.92

karşı kelimesi-karar isimlendirilmesinde, 143

karşı kelimesini tarafların isimleri arasına, k.525, s.143

karşı oy

-yazılarına atıf, k.550, s.149

-yazılarından alıntı, k.106, s.34

karşılaştırınız, k.324, s.92

katalog numarası, k.1058, s.293

katılanın ismiyle-karar isimlendirme, k.527, s.144

katılanın soyadı v. sanığın soyadı formatında isimlendirme, k.527, s.144

katkıda bulunanlar, k.752, s.210

kavramlar-atıf usûlleri, k.318-321, s.91

kaynak bilgisi-mahkeme kararlarına atıfta, k.501, s.137

kaynak

-doğru bir şekilde gösterilmelidir, k.251, s.73

-dürüst bir şekilde gösterilmelidir, k.254, s.73

-gösterilmelidir, k.239, s.69

-topluca gösterilemez, 71

-yeterli bir şekilde gösterilmelidir, k.241, s.71

kaynağın

-kaynağın gösterilmesinin unutulması, k.317, s.89

-kaynağın kaynakçada gösterilmesi yetmez, k.248, s.72

kaynak gösterme

-atıf-kaynak gösterme farkı, k.320, s.91

-mevzuat ve içtihattan yapılan alıntılarda, k.282, s.82

-önsözde teşekkür etme-kaynak gösterme farkı, k.250, s.73

-tanım, k.319, s.91

kaynak gösterme atfı, k.322, s.92

   -kanunlara (metin içinde), k.370, s.104

kaynak gösterme hataları, 73

kaynak gösterme şartları, bölüm 14, k.236-273, s.68-81

kaynak gösterme+yönlendirme, k.260, s.76

kaynak göstermeyi aceleden unutma, k.259, s.76

kaynaklar listesi

-yazar-yıl sistemi, k.328, s.93

-kitaplar, k.328, s.93

-makaleler, k.330, s.94

kaynaksız alıntı, k.239, s.69

-art arda, sistemli bir şekilde devam etmesi, k.317, s.89

-mealen alıntılarda, k.240, s.70

-sayısı, k.317, s.89

kelime çıkarma-aynen alıntıdan, k.111, s.35

kelimeler arasında ayniyet (usûlsüz alıntının ispatı), k.298, s.85

kenar numarasıyla atıf, k.898, s.250

kendi eserinden alıntı, k.232, s.68

kendi fikri olduğunu sanma, k.225, s.66

kendi yazdığı cümle için başkasına atıf, k.255, s.73

kendine mal etme (alıntıyı), k.283, s.82

KHK kısaltması, k.481, s.131

kısa aynen alıntılar(ın), k.58, s.15

-girintili paragraf biçiminde verilmesi caiz durumlar, k.65, s.18

-istisnaen paragraf biçiminde verilebilir, k.64, s.18

-italik veya bold olarak dizilmez, k.66, s.19

-metin içinde verilir, k.58, 61, s.15

-mealen alıntılarla iç içe geçmesi, k.63, s.17

-normal yazı tipiyle yazılır, k.67, s.19

-paragraf içinde verilir, k.61, s.15

-takdim ifadeleri, k.62, s.16

-tanımı, k.59, s.15

-yazarın paragrafının içinde verilir, k.62, s.16

kısa künye atıf usûlleri, bölüm 36, k.1066-1111, s.296-313

kısa künye atıf

-doktrine

-başlıkların kısaltılmasına ilişkin kurallar, k.1086-1097, s.305-307

-ibid. kuralı, k.1098-1111, s.309

-ön koşulu (kısa künye atfın), k.1069, s.296

-sadece ana başlık alınır, k.1087, z.305

-sadece yazarların soyadı verilir, k.1080, s.300

-tamamlayıcı koşulu, k.1070, s.297

-tanım, k.1067, s.296

-kanunlara, k.377-394 s.105-108

-çeşitleri, k.382, s.105

-sadece başlıkla, k.386, s.105

-sadece kısaltmalarıyla, k.389, s.106

-sadece sayıyla, k.385, s.105

-sadece tarihle, k.384, s.105

-sayı+başlıkla, k.387, s.105

-tarih+başlıkla, k.382, s.105

-mahkeme kararlarına, k.498-502, s.137-138

-bilgi kaynağının belirtilmesi, k.500, s.137

-çeşitleri, k.498, s.137

-ilk geçişte tam künye atıf, k.499, s.137

-ismiyle atıf-ABD yüksek mahkemesi kararlarına, k.624, s.170

-kararın bütününe atıf-kaynak bilgisi gereksiz, k.500, s.137

-şartları, k.499, 501, s.137, 138

kısa ve uzun aynen alıntılar (aynen alıntı türleri), bölüm 5, k.58-85, s.15-27

kısaltılmış başlık (kitaplara atıfta), k.773, s.216

kısaltma

-baş harflerle, 307

-dergi isimlerinin, k.939, s.259

-kanunlara atıfta, k.377-394 s.105-108

-klasiklere atıfta, k.1042, s.289

-mahkeme isimlerinin, k.504, s.138

-mahkeme kararlarına, k.498-502, 545, s.137-138, 148

-yabancı kanunların, k.446, s.122

-yarar-zarar bilançosu, k.1091, s.306

kısaltma kuralları-mahkeme, kurul ve dairelerinin kısaltılması, k.590, s.160-161

kısaltma yasakları

-kitap ve makale başlıklarını, k.1091, s.306

-yargı kararlarına metin içinde atıfta kısaltma yasağı, 160

kısaltmalar listesi (mahkeme isimleri)

-adlî yargı mahkemeleri, k.590, s.160

-idari yargı mahkemeleri, k.599, s.164

kıyasen uygulama, k.20, s.5

kıyasen uygulama-mevzuata atıf usûllerinde, k.357, s.101

kindle edition, k.900, s.251

Kiril alfabesi, k.705, s.196

Kiril transliterasyonu, k.705, s.196

kitabevi-yayınevi, k.819, s.229

Kitab-ı Mukaddes’e atıf, k.1056, s.292

-bap, k.1056, s.292

-edisyon, K.1057, S.293

-kitap, k.1056, s.292

-ten aynen alıntı, k.1057, s.293

kitabın aslının yayınlandığı tarihi (çeviri kitaplara atıfta), k.859, s.240

kitabın aynı baskısına atıf, k.269, s.79

kitabın bütüne yapılan atıflarda

-sayfa numarası belirtilmez, k.872, s.244

-yer belirleyicisi kullanılmaz, k.675, s.187

kitabın değişik sayfalarına atıf, k.892, s.249

kitabın ismi, k.753, s.211

kitabın şurasına, burasına atıf-passim, k.892, s.249

kitap başlığının kendisinde bulunan tırnak işareti, k.764, s.214.

kitap başlıkları, k.753-781, s.-211-219

-bkz. supra “başlığa ilişkin kurallar”

-başlık stilinde yazılır, k.765, s.264

-bold olarak yazılmaz, k.761, s.213

-italik olarak yazılır, k.769, s.215

-tırnak içine alınmaz, k.763, s.213

kitap inceleme yazıları

-ndan aynen alıntı, k.31, s.8

-ndan uzun alınlar, k.212, s.64

-na atıfta, k.991, s.275

kitap olarak yayınlanmış yüksek lisans veya doktora tezlerine atıf, k.1019, s.283

kitaplara atıf usûlleri, bölüm 24-33,
k.673-901-s.187-251

-dipnotta atıfta şablon, k.674, s.187

-genel hükümdür, k.902, s.252

-iki yazarlı kitaplara atıf, k.711, s.198

-ilişkin kurallar makalelere de kıyasen uygulanır, k.902, s.252

-sayfa numarasının gösterilmesi, k.674, s.187

-yer belirleyicisi, k.674, s.187

kitapların künye bilgilerinin bibliyografyada gösterilmesi, k.676, s.188

klasiklere atıf, k.1040-1051, s.288-191

-başlıklarının kısaltmaları, k.1042, s.289

-çevirilerine atıf, k.731, s.203

-Türkçe çevirilerinden alıntı ve atıf, k.1049, s.291

-diğer yabancı dillere olan çevirilerine atıf, k.1050, s.291

-modern edisyonlarına atıf, k.893, 1051, s.249, 291

-numaralandırılması (kısım ve bölümlerin), k.1044, s.290

-sadece yazar soyadı ve başlığıyla atıf yapılır, 289

-virgül, k.1045, s.290

-yayın yılı bilgisi, k.1048, s.290

-yer belirleyicisi bilgilerinin gösterilmesi, k.1043-1046, s.289-290

-bölüm, başlık vb. numaraların verilmesi, k.1040, s.288

-küçük Roma rakamları, k.1044, s.290

-Roma ve Arap rakamlarının kullanılması, k.1044, s.290

-sayfa numarası verilmez, k.1040, s.288

klasik yazarların isimlerinin kısaltmaları, k.1042, s.289

klasiklerden aynen alıntı, k.29, s.8

klasiklerin bibliyografyada gösterilmesi, k.1041, s.289

kn. (kenar numarası) kısaltması, k.898, s.250

koleksiyon ismi, k.780, s.218

kolektif veya derleme eserler, k.995-1009, 276-281

-bibliyografyada gösterilmeleri, k.997, 1006, s.278, 280

-bölümüne atıf, k.1003, s.278

-eser çevirilerine atıf, k.1008, s.280

-kendisine atıf (bölümüne değil), k.995, 996, s.276

komite (committee) kararlarına atıf (AİHM), k.660, s.182

konsolide metinler (kanunlara atıf), k.277, s.81

konudan hareketle karara isim verilmesi, 144

koruma süresi, k.188-191, s.60

-dolmuş eserlerden alıntılar, k.191, 198, s.60, 61

köşeli parantez, k.702, s.195

-aynen alıntılarda düzeltme için, k.122, s.38

-aynen alıntılarda ek bilgi için, k.130-131, s.41

-aynen alıntılarda ek dönüşümü için, k.137, s.43

köşeli tırnak işareti (« ») (Fransız usûlü tırnak), k.921, s.255

krediler,

-görsel malzeme için, k.199, s.61

-uzun alıntılar için, k.184, s.59

kroniklere atıf, k.989, s.274

Kur'an’a atıf, k.1052-1054, s.291-192

-ayet, k.1052, s.292

-sure, k.1052, 1053, s.292

-Türkçe mealinden alıntı, k.1054, s.292

kurum ismi

-yayıncı olarak, k.728, s.202

-yazar ismi olarak, k.727, s.202

kurumsal çevirmen, k.796, s.223

kurumsal yazar, k.727, s.202

kutsal kitaplar

-a atıf, k.1052-1057, s.291-292

-a atıfta yayın yılı belirtilmez, k.858, s.240

-dan aynen alıntı, k.29, 64, s.8, 18

küçük harf-büyük harf değişimi, k.143-125, s.45-46

küçük Roma rakamları-klasiklere atıfta, k.1044, s.290

künye bilgileri, k.348, 349, s.99

-arasına virgül konulur, k.679, s.189

-en sonuna nokta konulur, k.684, s.190

-genel olarak kitaplara atıfta, bölüm 24, k.673-684, s.187-190

-kanunlara atıf, k.349, 420, s.99, 115

-kimlik bilgisidir, k.947, s.263

-kitaplara atıfta, k.349, s.99

-mevzuata atıf, k.353, s.101

-sadece kitap başlıkları italikle yazılır, k.755, s.211

-sırası, k.673, s.187

-tespit edilememesi, k.263, s.78

-tespiti-makalelere atıfta, k.907, s.253

-yargı kararlarına atıfta, k.349, s.99.

---L---

Latin alfabesi, k.704, s.196

-dışındaki bir alfabeyle yazılmış

-dergi isimlerine atıf, k.948, s.263

-kitap başlıklarına atıf, k.759, s.212

-kullanan dillerden alıntı, k.156, s.51

-yazılmış dillerden alıntı, k.157, s.51

Latince kaleme alınmış esere atıf, k.734, s.205

li eki, k.373, s.105

liber numarası

-C.I.C.’e atıfta, k.447, s.122

-klasiklere atıfta, k.1043, 1051, s.289, 291

liber primus, k.447, s.122

librarie, k.819, s.229

literatür taraması-aynen alıntı, k.47, s.10

literatürü tüketmeden yazmak, k.265, s.79

livre, k.1043, s.289

loc. cit. kısaltması, k.1082, 1104, s.301, 311

loco citato, k.1082, s.301

London değil Londra yazılmalı, k.807, s.226

---M---

m. (madde) kısaltması, k.397, 398, s.109

Mac ve Mc takıları, k.744, s.208

madde kelimesinin kısaltılması, k.397, s.109

madde numarası, k.366, s.103

-bis, ter, quater, k.402, s.110

-ile fıkra numarası arasına taksim işareti, k.412, s.112

-metin içinde, parantez arasında, 110

-parantez arasında gösterilme, k.399, s.110

-rakamla gösterilir, k.396, s.109.

-taksim işareti (madde numarasından sonra), k.412, s.112

madde numarası/fıkra numarası-bent numarası, k.414, s.113

madde, fıkra ve bent (anayasalara atıfta), k.462, s.126

maddî hataları düzeltme, k.37, s.9

maddî hataların da alıntılanması (transit atıf, usûlsüz alıntının ispatında), k.272, s.80

mahkeme kararlarına atıf usûlleri, ikinci alt-kısım, k.491-672, s.135-185

-genel ve ortak usûller, bölüm 20, k.491-554, s.135-150

mahkeme kararlarına atıf

-atfın yeri-metin içinde/dipnotta atıf, k.491-497, s.135

-bilgi kaynağının belirtilmesi, k.541, 542, s.146, 147

-dipnotta atıf usûlü, k.491, 496,  s.135, 136

-genel ve ortak usûller, k.491-554, s.135-150

-gerekli olduğu durumlar (mahkeme kararları atfın), k.553, s.150

-ilk kararın önemi, k.554, s.150

-kâğıt dergiye atıf, k.493, s.135

-karar kelimesi, k.532, s.145

-karar tarihi, k.505, s.139

-kaynak bilgisi, k.501, s.137

-paragraf numarası, k.534, 536, s.145

-pilcrow (¶), k.538, 146

-sadece tarihleriyle zikredilemez, k.510, s.140

-sayfa numarası, k.534, s.145

-sayıları (esas ve karar sayıları), k.512, s.140

-tam künye ve kısa künye atıf, k.497, s.137

-tasarruf ilkesi, k.552, s.149

-yer belirleyicisi, k.533, s.145

-paragraf numarasının kullanılması, k.535, s.145

-paragraf numarası kullanılamaması, k.539, s.146

mahkeme kararlarına kısa künye atıf, k.498-502, s.137

mahkeme kararlarına tekrar atıf, k.499, s.137

mahkeme kararlarından isim çıkarma, k.529, s.144

   -taraf isimlerinin çıkarılması, k.528, s.144

mahkeme kararlarından yapılan aynen alıntılar, k.105, s.34

mahkeme, kurul ve daire isimlerinin kısaltılması-kısaltılmaması, k.504, s.138

-mahkemenin adı kısaltılmaz-metin içinde, k.590, 599, s.160, 164

mahkemelerin doktrinden alıntı yapma şartları, bölüm 16, k.289-294, s.83-84

-serbestisi yoktur, k.290, s.83

mahkeme isimlerinin kısaltılması-kısaltma kuralları, k.590, s.160-161

-adlî yargı mahkemeleri-kısaltmalar listesi, k.590, s.160

-idari yargı mahkemeleri-kısaltmalar listesi, k.599, s.164

maison d’édition, k.819, s.229

makalelere atıf usûlleri, bölüm 34, k.902-992, s.252-275

makale başlığı, k.915-933, s.254

-ana başlık ve alt başlık olarak ikiye ayrılıyorsa, k.925, s.256

-başlık stilinde yazılır, k.918, s.255

-içteki tırnaklar künyede tek tırnağa dönüşür, k.924, s.255

-imlâya sadık kalınır, k.928, s.256

-ndan sonra tırnak, tırnaktan sonra virgül konulur, k.932, s.257

-normal (roman) yazı tipiyle, k.915, s.254

-sondaki noktalama işaretleri-tırnağın içine mi/dışına mı?, k.933, s.25

-tek tırnak (‘ ’) içinde verilmez, k.923, s.255

-tırnak (“ ”) (çift tırnak) içinde verilir, k.769, s.215

-tırnak içinde yazılır, k.919, s.255

-Türkçeye çevrilmez, k.929, s.257

-yabancı dilde, derginin ismi ise Türkçe olabilir, k.931, s.257

makale çevirilerine atıf, k.908, s.253

makale yazarının adı ve soyadı, k.910, s.254

makale-elektronik versiyonu, k.983, s.273

makale-kronik, k.989, s.274

makalelerde-yönlendirmenin yapıldığı yer, k.980, s.271

makalelere atıf/atıfta

-başlık stili, k.909, s.254

-cilt numarası, sayı, tarih, k.960, s.265

-derginin adı, k.934, s.258

-künye bilgilerinin tespiti, k.907, s.253

-sayfa numarası, k.979, s.271

-verilmesi gereken künye bilgileri, k.903, s.252

-yazar-yıl sisteminde, k.329, s.94

-yer belirleyicisi, k.904, s.252

makalenin

-başlangıç ve bitiş sayfa numaraları, k.981, 1011, s.272,281

-bibliyografyada gösterilmesi, k.906, s.253

-bütününe atıfta sayfa aralığı gösterilir, k.905, 981, 1014, s.252, 272, 281

-elektronik kaynağını belirtmekte yarar, k.984, s.273

-erken görünümüne atıf, k.988, s.274

-kâğıt versiyonuna atıf, k.983, s.273

-kendi başlığında boldla yazılan kelimeler, k.917, s.255

-kendi başlığında vurgu, k.916, s.254

-kendi başlığındaki çift tırnaklar, atıfta tek tırnağa dönüşür, k.924, s.255

-orijinal dilindeki başlığı verildikten sonra köşeli parantez içinde Türkçe çevirisinin verilmesi, k.930, s.257

-sayfa aralığı, k.1011, s.281

-sayfa numarası aralığı, k.981, s.272

-tam künyeleri, k.982, s.272

-yazar adı, kural, 910-914, 254

makaslama-mahkeme kararlarında, k.531, s.145

maksadın haklı göstereceği nispet, k.176, 210, s.57, 64

-nispeti aşan alıntılar-uzun alıntı, k.181, s.57

malî denetim-karar türü, k.520, s.142

manzum eserler

-den kısa alıntılar, k.64, s.18

-e atıf, k.893, s.249

manzum eser niteliğinde klasiklere atıf, k.1047, s.290

matbaa, k.817, s.229

-değil, yayınevi gösterilir, k.817, s.229

-nın sanki bir yayıneviymiş gibi kabul edilmesi, 234

mazur görülecek kaynak gösterme hataları, k.251, s.73

mealen alıntı-bölüm 2, k.6-24, s.2-7

mealen alıntı

-hâline dönüştürme, k.10, s.3

-örnek-mealen alıntı örneği, k.12, s.3

-suni (mealen alıntı), k.22, s.6

-tanım, k.6, s.2

-tekrar söyleme, k.9, s.2

-yazarın normal metni içinde verilir, k.12, s.3

mealen alıntıda

-aktarılan fikrin bağımsız hâle gelmesi, k.19, s.5

-başarı, k.11, 17, s.3, 4

-emek verme, k.8, s.2

-fikri geliştirme, k.18, s.5

-naklen atıf olmaz, k.1115, s.315

-özetleme, k.21, s.5

-peçeleme, 5

-üslûp, k.14, s.4

mealen alıntının

-kaynağı gösterilmeli, k.13, 240, s.3, 70

-kısalığı-uzunluğu, k.21, s.5

-sonundaki atıf (alıntının belli olacak şekilde yapılması şartı bakımından önemi), k.214, s.64

mealen alıntı ile aynen alıntı

-iç içe geçebilir, k.48, s.10

-mealen alıntı ile mealen alıntının aslı, k.24, s.6

   -arasında üslûp farkı, k.16, s.4

-mealen alıntı kural, aynen alıntı istisnayı oluşturur, k.42, s.9

-mealen alıntı yerine aynen alıntı, k.30, s.8

mealen alıntı ile yazarın cümlelerinin bütünleşmesi-k.12, s.3

merits (esas hakkında karar-UAD), k.650, s.179

meslek sınavlarına hazırlık kitapları (işleme eser), k.311, s.88

meşhur ansiklopedilere atıf, k.1024, s.284

metin içinde atıf

-mevzuat ve içtihada, k.344, 345, s.98

-parantez arasında atıf (yazar-yıl sistemi), k.326, s.92

mevsim-dergi-tarih bilgisi, k.973, s.269

mevsukiyet sebebiyle aynen alıntı, k.41, s.9

Mevzuat Bilgi Sistemi, k.277, s.81

Mevzuat Bilgi Sistemine atıf, k.436, s.118

mevzuat ve içtihat derlemeleri, k.279, s.81

mevzuat ve içtihattan alıntı şartları, bölüm 15, k.274-188, s.81-83

-alıntı belli olacak şekilde yapılmalıdır, k.281, s.82

-alıntının kaynağı gösterilmeli, k.282, s.82

-uzun alıntı yapılması caizdir, 60

mevzuat ve yargı kararlarının çoğaltılması, işlenmesi veya derlenmesi, k.276, s.81

mevzuata atıf usûlleri, birinci alt-kısım, k.351-490, s.101-134

mevzuat

-bibliyografyada gösterilmesi, k.392, 394, s.108

-içerdikleri, k.351, s.101

-mevzuat dizini, k.394, s.108

mevzuata atıf

-dipnotta, k.363, s.102

-ilk atıflar tam künye yapılır, k.379, s.105

-metin içinde atıf, k.345, s.98

-mevzuatın değişik türlerine atıf usûlleri, k.356, s.101

-unsurları, k.352, s.101

-yazar-yıl sisteminde, k.331, s.94

mevzuata atıfta

-bilgi kaynağının belirtilmesi, k.355, 426, s.101, 116

-künye bilgileri, k.353, s.101

-tasarruf ilkesi, k.358, s.101

-yer belirleyicisinin belirtilmesi, k.354, s.101

mevzuattan ve yargı kararlarından

-aynen alıntılar, k.104, s.34

-kısa veya uzun alıntılar, k.280, s.81

-naklen alıntı, k.1123, s.317

-yapılan alıntıları kendisine mal etme, k.283, s.82

-yapılmış düzmece alıntılar, k.284, s.82

mevzuat ve içtihattan yararlanma serbestisi, bölüm 15, k.274-288, s.81-83

mısra numarası, k.1047, s.290

Milletlerarası Daimî Adalet Divanı kararlarına atıf, k.653, s.179

milletvekilliğinin düşmesi kararlarına atıf usûlü, k.565, s.153

mot à mot çeviri, k.159, s.52

mükerrer maddelere atıf, k.404, s.110

mükerrer sayı-Resmî Gazete, k.434, s.118

mükerrer yayın, k.233, s.68

-puan (akademik yükselmelerde), k.234, s.68

mülga Askerî Yargıtay kararlarına atıf usûlü, k.610-s.611, 167

mülga Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına atıf usûlü, k.608-s.610, 167

mülga kanunlara atıf, k.418, s.115

münderacatı (içeriği) aydınlatmak maksadı (alıntının amacı), k.182, 207-309, s.58, 63

müstear isimli yazarlara atıf, k.747, s.209

müteferrik-karar türü, k.520, s.142

---N---

nakleden ibaresi, k.1113, s.314

nakleden ibaresinden önce, k.1122, s.317

nakleden olarak belirtme-yargı kararlarından yapılan alıntılarda, k.285, s.82

naklen alıntı, k.1114, 1122, 1123, s.314, 317

-naklen alıntı yapmadan naklen atıf, k.1122, s.317

-naklen alıntıda asıl alıntı, k.1123, 1124, s.317

-naklen alıntının naklen alınması caiz midir?, k.1121, s.316

-naklen-aynen alıntı, k.1114, s.314

naklen atıf usûlü, bölüm 37, k.1112-1125, s.314-320

-nakledilen eserin tam künyesi, k.1117, s.316

-naklen atfa naklen atıf, k.1121, s.316

-naklen atfın ilk kısmı, k.1118, s.316

-naklen atıf yapılan kaynak, k.1120, s.316

-naklen atıflar, k.1113, s.314

-naklen atıf, mealen alıntıda olmaz, k.1115, s.315

-naklen atıfta asıl kaynağın tam künye bilgilerinin verilmesi, k.1117, s.316

-naklen atıf-transit atıf, k.1125, s.318

naklen/nakleden, k.1116, s.315

nazım eserler bkz. manzum eserler

nci ekinin yazılışı, k.396, s.109

ne kadar alıntı varsa o kadar atıf olmalıdır, k.242, 244, s.71

-mealen alıntılar için de geçerlidir,
k.243, s.71

no. (sayı) (dergilere atıfta), k.961, s.265

nokta atışı atıf, k.616, s.169

-kitaplara atıf, k.674, s.187

-mahkeme kararlarına atıf, k.534, s.145

-metinde paragraflar numaralandırılmamış ise paragraf numarasıyla nokta atışı atıf mümkün değildir, k.540, s.146

nokta işaretinin yeri

-aynen alıntının sonunda bulunan, k.149, s.48

-dipnot başvuru numarasından önce mi, sonra mı?, k.147, k.336, s.47, 96

-kapanış tırnağından önce mi, sonra mı?, k.146, s.46

noktalama işaretleri-başlıkta, k.771, s.216

noktalama işaretlerinin yeri

-dipnot başvuru numarasından önce mi, sonra mı?, k.147, k.336, s.47, 96

-kapanış tırnağından önce mi, sonra mı?, k.146, s.46

noktalı virgül (birden fazla kaynağa atıfta), k.680, s.189

norm denetimi kararlarına isim verme (Anayasa Mahkemesi), k.561, s.152

normal cümle stili-kanunlara atıfta, k.368, s.104

Novellae’ye atıf (C.I.C.), k.460, s.123

numara-dergi, k.961, s.265

numaralı kanun, k.372, s.104

numaralı-sayılı ibareleri, k.372, 519, s.104, 142

number-numéro-nummer (dergilere atıfta), k.961, s.265

nutuklardan uzun alıntılar yapılması caizdir, k.183, 193, s.59, 60

---O-Ö---

ob. (obiit), k.856, s.240

Official Journal of the European Union (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi), k.477, s.130

OJ, k.477, s.130

okunamıyor-aynen alıntılarda, k.133, s.42

op. cit. kuralı, k.1072-1097, s.297-308

op. cit. kısaltması

-neyin yerine geçer?, k.1075, 1076, s.298

-yazılışı, stil, k.1074, s.298

op. cit. yerine a.g.e., k.1078, s.299

opere citato (op. cit.), k.1075, s.298

opinio seriatim-Birleşik Krallık’ta, k.630, s.171

opinion’ı yazan hâkimin ismi parantez içinde belirtilir-Birleşik Krallık’ta, k.630, s.171

opus citatum (op. cit.), k.1075, s.298

orijinal dilden çevriye atıf, k.171, s.55

Orta Çağ düşünürlerinin isimleri, k.734, s.205

ortak yayınlarda

-yayın yerinin gösterilmesi, k.812, s.227

-yayınevinin gösterilmesi, k.830, s.232

OSCOLA kuralları, k.444, 629, 969, s.121, 171, 268

Osmanlı kanunlarına atıf, k.421, 439,  s.115, 119

   -yazı çevrimi, k.440, s.119

otuz kelime kuralı (kısa/uzun alıntının ölçüsü), k.59, s.15

Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities, bkz. OSCOLA

önadı ve soyadın tersine çevrilmesi (bibliyografyada), k.713, 718, s.198, 200

önadı-soyadı sırası, k.707, s.197

öncesinde ve sonrasında da benzerlik (usûlsüz alıntının ispatı), k.299, s.86

önem verilen bazı alıntılar, k.64, s.18

önsözde isim zikretme, teşekkür etme kaynak gösterme demek değildir, k.250, s.73

örnek alma, k.20, s.5

özel hayatın gizliliği sebebiyle kararlardan isim çıkarma, k.529, s.144

özel markalar (imprints) (yayınevlerinin), k.827, 828. s.232

özetleme, özet kitap (işleme eser yöntemi), k.222, s.66

özgün bilgiler, k.295, s.84

-alanında alıntının ispatı, k.297, s.85

özgün bilimsel eser, k.314, s.89

özgün olma-hususiyet, k.216, s.65

---P-R---

p. (page) kısaltması kullanılmaz, k.883, s.247

para., pr. kısaltmaları (paragraf), k.894, s.249

paragraf çıkarma-aynen alıntıdan, k.113, s.36

paragraf işareti (§), k.894, s.249

-fıkralara atıfta, k.409, s.112

-mahkeme kararlarına atıfta, k.537, s.146

paragraf numarası (atıfta yayın yeri belirleyicisi olarak)

-AİHM kararlarına atıfta, k.664, s.183

-Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarına atıfta, k.575, s.155

-Anayasa Mahkemesi norm denetimi kararlarına atıfta, k.557, s.151

-HTML formatında belgelere atıfta, k.894, s.249

-mahkeme kararlarına atıfta, k.536, s.145

-nın önüne paragraf işareti (§) konulur, k.664, 896, s.183, 250

paragraf numarasıyla atıf, k.894-896, s.249-250

   -mahkeme kararlarına, k.535, s.145

paragraf numarası+sayfa numarasıyla atıf, k.896, s.249

paragrafın sonunda yapılan atıf, sadece o paragrafın kaynağını gösterir, k.246, s.72

paralel başlıklı dergilere atıf, k.945, s.261

parantez arasında madde numarasıyla atıf (metin içinde), k.400, s.110

paraphrase (mealen alıntı), k.9, s.2

parça parça aynen alıntı, k.103, s.33

passim, k.892, s.249

paşa, bey, efendi gibi unvan veya sıfatlar

-taşıyan yazarlara atıf, k.739, s.207

-soyadı değildir, k.740, s.207

peçeleme, k.22, s.5

   -peçeleme yasağı, k.22, s.6

   -suni alıntı yöntemi, k.22, s.6

pilcrow işareti (¶) (mahkeme kararlarına atıfta), k.538, s.146

piyasaya çıkmamış ama baskı aşamasında olan kitaplara atıf, k.860, s.241

plân alıntısı yapma yasağı, k.182, s.58

popüler bilim kitabı (işleme eser), k.222, s.66

popüler bilim kitapları (alıntı ve atıf usûllerine tâbidir), k.311, s.88

popüler dergilerdeki makalelere atıf, k.993, s.276

popüler kitaplar için de kaynak gösterme zorunluluğu vardır, k.313, s.89

pr., para. gibi kısaltmalar (mahkeme kararlarına atıfta), k.537, s.146

press, presses ibareleri, k.819, s.229

principum’a atıf (C.I.C.), k.451, s.123

printing sayısı değil, edition sayısı, k.840, s.235

Privy Council, k.612, s.168

proje kapsamında yazılan kitaplarda yayınevi, k.818, s.229

public domain, k.198, s.61

publisher, k.819, s.229

publishing, k.819, s.229

Queen’s Bench Division, k.612, s.168

rastlantıyla açıklanamayacak derecede benzerlik (usûlsüz alıntının ispatında), k.164, 298, 299, s.54, 85

recte (doğrusu) (aynen alıntıda düzeltme ibaresi), k.122, 125, s.38, 39

Recueil des décisions de conseil d’État, 173

Recueil Lebon, 173

Recueil Officiel, k.647, s.177

resim alıntısı, k.196, s.61

resmen yayınlanması veya ilan olunması (mevzuat ve içtihat alıntısı), k.275, s.81

Resmî Gazete’ye atıf, k.428-435, s.117-118

-dipnotta atıf, k.428, s.117

-mahkeme kararlarına atıfta, k.546, s.148

-metin içinde atıf, k.427, s.116

-mükerrer sayıya atıf, k.434, s.118

-Resmî Gazete ibaresi italik yazılmalı, k.429, s.117

-RG (kısaltması), k.430, 546, s.117, 148

-sayfa numarası, k.435, s.118

-sayı bilgisi, k.431, s.117

-tarih+sayı bilgisi, k.433, s.117

-tarihindeki ay bilgisi, k.431, s.117

resmî kaynaklara atıf, k.426, s.116

Roma hukuku kaynaklarına atıf, k.452, s.123

Roma ve Arap rakamları-klasiklere atıfta yer belirleyicisi, k.1044, s.290

Romalı düşünürlerin isimlerinin yazılışı, k.733, s.204

Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (International Criminal Tribunal or Rwanda), k.656, s.180

rubrica numarası, k.447, s.122

---S-Ş---

S. (büyük s) kısaltması, k.878, s.245

s. (küçük s.) (sayfa) kısaltması, k.874, 878, s.244, 245

-s. kısaltması gereksiz mi?, 245

-s. kısaltması ile sayfa numarası numara arasında boşluk bırakılmaz, k.881, s.246

-s. kısaltmasından sonra bir boşluk bırakılmaz, k.881, s.246

-s. kısaltmasından sonra nokta konulur, k.880, s.245

s.v. (sub verbo), k.1037, s.288

sadece başlıklarıyla zikredilen kanunlar, k.386, s.106

sadece sayı numarası ve tarih bilgisiyle atıf, k.965, s.266

sadece yazar soyadıyla atıf, k.1079, s.300

sahibinin hususiyetini

-taşıma, k.216, s.65

-taşımadığı savunması, k.315, 316, s.89

Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, k.638, s.174

sanctus, saint sıfatı-yazar adı, k.731, s.203

sanığın ismiyle karar isimlendirme, k.527, s.144

satır başı boşluğu (girintili paragraflarda), k.80, s.23

sayfa numarası ve diğer yer belirleyici bilgileri, bölüm 33, k.872-901, s.244-251

sayfa numarası

-basamaklarının yazılması, k.889, s.248

-dergilere atıfta, 271

-doğrudan doğruya verilmez, s.’den sonra verilir, k.874, s.244

-gösterme zorunluluğu, k.872, s.244

-kitaplara atıfta, k.674, s.187

-küçük s. kısaltmasından sonra verilir, k.877, s.244

-küçük s. kısaltmasıyla gösterilir, k.878, s.245

-künyenin en sonunda gösterilir, k.873, s.244

-makalelere atıfta, k.978-992, 271

-muhakkak gösterilmelidir, k.872, s.244

-p. kısaltmasıyla değil, Türkçe olarak s. kısaltmasıyla, k.883, s.247

-tek küçük s. ile gösterilmelidir, ss. Yanlıştır, k.882, s.246

sayfa numarasının gösterilmesi

-kaynak gösterme atıflarında, k.887, s.247

-yönlendirme atıflarında, k.888, s.248

sayfa numarasıyla atıf-mahkeme kararlarına, k.535, s.145

sayfa numarası aralığı

-ile atıf, k.885, s.247

-mahkeme kararlarına atıfta, k.533, s.145

-makalelere atıfta, k.981, 1011, s.272, 281

-nda bütün basamaklar yazılır, k.889, s.248

sayfa numaraları ve paragraf numaraları var ise, k.896, s.249

sayfa numarası+paragraf numarasıyla atıf, k.896, k.249

sayfa numarasıyla atıf (ABD mahkeme kararlarına atıfta), 169

sayfaları ardışık numaralandırılmış ciltli kitaplara atıfta cilt numarası, k.867, s.242

sayı bilgisi (numarası) (dergilere atıfta), k.960-970,  s.263-268

-ciltten sonra verilir, k.960, s.265

-gereği, k.966, s.266

-parantez içinde verilmez, k.968, s.267

-sayı cilde göre daha özeldir, k.953, s.263

-sayı kelimesinden sonra verilir, k.968, s.267

sayı numarası

-ilk sayıdan itibaren ardışık verilen dergi-lere atıf (sadece sayıyla), k.965, s.266

-yıl bazında verilen dergilere atıf, k.963, s.266

sayı (dergilerde), k.960-s.970, 265

sayı (dergilerde toplu numara verme), k.964, s.266

sayıların numaralanması, k.963, s.265

sayılı kanun, k.372, s.104

sayılı kelimesi, 103

sayılı-numaralı ibareleri, k.519, s.142

sayı (mahkeme kararlarında), k.512, s.140

sayının yayın tarihi, k.972, s.269

sayı/sayılı kelimesi (kanunlara atıfta), k.373, s.105

sayısıyla zikredilen kanunlar, k.385, s.106

Sayıştay kararlarına atıf usûlü, k.602-605, s.165

-Sayıştay daire kararlarına atıf, k.604, s.166

-Sayıştay Genel Kurulu içtihadı birleştirme kararlarına atıf, k.602, s.165

-Sayıştay Temyiz Kurulu kararlarına atıf, k.603, s.165

SCH (Sulh Ceza Hâkimliği), k.590, s.160

Sectio

-C.I.C.’e atıfta, k.447, s.122

-klasiklere atıfta, k.1043, 1051, s.289, 291

section (bölüm)

-ABD Anayasasına atıfta, k.463, s.126

-Birleşik Krallık’ta, k.444, s.121

seçme ve toplama eserlerde uzun alıntı yapılabilir, k.183, s.59

sehven vuku bulmuş kaynak gösterme hataları, k.251, s.73

sehven usûlsüz alıntı, k.253, s.73

sempozyumlarda sunulmuş ve bildiri kitaplarında

-yayınlanmış bildirilere atıf, k.1017, s.282

-yayınlanmamış bildirilere atıf, k.1016, s.282

serbest çeviri, k.158, s.52

seri ismi, k.780, s.218

sh., sf. veya shf. gibi kısaltmalar, k.879, s.245

SHM, k.590, s.160

sınavlara hazırlık kitabı, k.312, s.88

sınırlılık kuralı (alıntının miktarı), k.174, s.56

sıra numarasıyla atıf, k.897, s.250

sic kelimesi, k.126, 134, s.39, 42

siyasî parti kapatma kararlarına atıf, k.520, 563, s.142, 152

siyasî parti malî denetimi kararlarına atıf, k.563, s.153

siyasî parti-ihtar kararlarına atıf, k.563, s.153

slaytlar (işleme eser çeşidi), k.222, s.66

Sokrates, k.732, s.204

soluklaşma (esinlenme kriteri), k.223, s.66

son baskıya atıf yapılır, k.846, 1097, s.237, 308

sonnot usûlü, k.342, s.97

-html belgelerde, k.343, s.98

-sakıncaları, k.342, s.98

soru eki olan mi, mu gibi eklerin yazılması (başlıklarda), k.766, s.214

soyadı (yazar)

-büyük harfle yazılmamalıdır, k.708, 709, s.197

-paşa, bey ve efendi, k.739, s.207

soyadı veya önadı değişmiş yazarlara atıf, k.702, 703 s.195

Soyadı Kanunundan (1935) önce

-yayınlanmış kitaplara atıf, k.736, s.206

-yazarların önadları, k.736, s.206

soyadsız yayınlanmış kitaba atıf, k.738, s.206

soyluluk takıları

-Almanca, k.743, s.208

-Fransızca, k.742, s.207

söyleşilere atıf, k.1061, s.294

sözlü kaynaklara atıf, k.1061, s.294

sözlüklere atıf, k.1034-1039, s.287

-çevrimiçi versiyonuna atıf, k.1038, s.288

-sözlük maddelerine atıfta yer belirleyicisi, k.1037, s.288

-sözlük maddesi veya sözlük girdisi, k.1037, s.288

Sr., k.741, s.207

ss. kısaltması (birden fazla sayfaya atıf), k.882, s.246

stil bakımından benzerlik (usûlsüz alıntının ispatı), 86

stilde ortaklık (usûlsüz alıntının ispatı), k.167, s.54

STR-Strafsenat, k.642, s.175

sub verbo (sv.) (ansiklopedilere atıfta), k.1037, s.288

sulh ceza hâkimliği kararlarına atıf, k.585, 590, s.158, 160

sulh hukuk mahkemesi, k.590, s.160

suni çeviri alıntısı, k.162, s.54

suni mealen alıntı yasağı, k.22, s.6

supra dipnot, k.1077, s.299

supra not, k.1077, s.299

Supreme Court of the United States, k.612, s.168

surelere atıf (Kur’an), k.1052, s.291

   -sure numarasının yazılması, k.1053, s.292

şehir isminden sonra ülke veya eyalet ismi,, k.806, s.226

şekiller (alıntılanması),  k.205, s.62

şemalar (alıntılanması), k.205, s.62

şirket ticaret unvanları (yayınevi), k.825, s.231

şüphe karineleri (usûlsüz alıntının varlığına), k.305, s.87

şüphe uyandırıcı (usûlsüz alıntının varlığı konsunda), k.269, s.79

---T---

tablolar (alıntılanması), k.205, s.62

takdim ibareleri (aynen alıntıların sunulması), k.62, 99, s.16, 32

takdim tehir, k.22, s.6

takma isimle yayınlanan kitaplara atıf, k.747, s.209

takma isimler (mahkeme kararlarına atıfta), k.528, s.144

takrir (ders notu), 284

taksim işareti (/) konulması

-AİHM kararlarının isimlendirilmesinde taraf isimleri arasına, k.671, s.185

-esas ve karar sayılarında yıl ile numarası arasına, k.512, s.140

-kanunlara atıfta, k.412, s.112

-karar isimlendirmede tarafların soyadları arasına, k.524, s.143

tam künye atıf-kısa künye atıf-kanunlara atıfta, k.377-394, s.105-107

taraf isimleri

-adlî yargıda, k.587, s.159

-ile karara isim verme, 143

-nin arasına v. veya vs. kısaltması, k.524, s.143

-nin çıkarılması, k.528, s.144

-nin makaslanması, k.531, s.145

tarih bilgisi

-ay bilgisi, rakamla değil, ocak, şubat, mart gibi ayın ismiyle, k.506, s.139

-ay, mevsim ve yıl olarak yazılır (dergilerde), k.973, s.269

-cilt numarasından sonra verilir, k.971, s.268

-daima sayıdan önce verilir, k.376, s.105

-dergilere atıfta, k.971-s.977, 268

-kanunlara atıfta, k.364, s.103

-nin tespiti (dergilerde), k.972, s.269

-yılın önüne yıl kelimesi yazılmaz, k.974, s.270

tarih yok ibaresi, k.852, s.239

tarih/tarihli, k.507, s.139

tarihli ibaresi, 103

tarihsiz ibaresi, k.852, s.239

tarih-tarihli kelimesi, k.373, s.105

tarih ve sayılı

-kanunlara atıfta, k.373, 375, s.105

-kararlara atıfta, k.507, s.139

tartışmalı hususlarda ihtiyat ilkesi, k.267, s.79

tasarruf ilkesi

-mahkeme kararlarına atıfta, k.552, s.149

-mevzuata atıfta, k.358, s.101

tavsiye (recommendation) (AB), k.477, s.130

TBMM kararlarına atıf, k.489, s.133

TBMM Tutanak Dergisine atıf, k.437, 438, s.119, 118

tek baskı yapmış kitaplara atıfta baskı sayısı gösterilmez, k.847, s.237

tek kelimelik aynen alıntı, k.33, s.8

tek sayfaya yapılan atıf, k.884, s.247

tek yazarlı kitaplara atıf, k.687-710,
s.191-193

   -bibliyografyada gösterilmesi, k.688, s.191

tekrar atıf usûlü, k.1072, s.297

-kısa künye atıf (doktrine), k.1068, 1071, 1101, s.296, 309

-kısa künye atıf (mahkeme kararlarına atıf), k.499, s.137

tekrar yayın, k.233, s.68

teksirler, k.1022-s.1023, 284

-bibliyografyada gösterme, k.1023, s.284

-dipnotta atıf, k.1022, s.284

temel kanunlara atıf, k.390, 458, s.107, 125

Temyiz Kurulu (TK)-Sayıştay, k.605, s.166

terc. (tercüme eden), k.789, s.221

tereddüdün giderilmesi yolları-alıntı olup olmadığı konusunda, k.299, s.85

tereddütlü konularda ihtiyat ilkesi, k.267, s.79

ters vurgu, k.93, 768, s.31, 215

tertip numarası (Düstur’a atıfta), k.439, s.119

teşekkürler (krediler) (uzun alıntılarda), k.184, s.59

teşekkürler (görsel malzeme alıntılarında), k.199, s.61

tez danışmanlarına düşen görevler, k.306, 306, s.87

tezler

-bibliyografyada gösterme, k.1021, s.284

-dipnotta atıf, 283

The Bluebook bkz. Bluebook (The)

Thomas Aquinas, k.735, s.205

tıpkı baskılara atıf, k.848, s.238

tırnak içine alma (aynen alıntının temel kuralı), k.49-57,  s.11-15

tırnak kuralı-aynen alıntılarda, k.49-57,  s.11-15

tırnak işareti

-Amerikan, İngiliz, Fransız ve Alman usûlü tırnak işareti, k.50, s.12

-girintili paragraf biçiminde verilen aynen alıntılarda gerekli mi?, k.82, s.25

tırnak işareti, dipnot başvurusu ve nokta sıralaması, k.147, s.47

tırnaksız aynen alıntı olmaz, k.49, s.11

ticaret unvanları-yayınevi, k.825, s.231

tire işareti (-) (mahkeme kararlarının isimlendirilmesinde), k.524, s.143

tire işareti-fıkra ile bent arasına, k.412, s.112

title number (başlık numarası)-ABD code’larda, k.443, s.120

tome, k.870, 871, s.243

toplam alıntı sayısı, k.176, s.57

toplu kaynak gösterme yasaktır, k.248, s.72

traducteur, k.799, s.223

traduit par, k.799, s.223

transit atıf

-ana metin + dipnot, k.166, 270, s.54, 79

-gizlenmiş, k.1125

-emareleri, k.269, s.79

-görerek transit atıf, k.273, s.80

-kavram (tanım), k.268, s.79

-yasağı, k.268, s.79

transit atıf-naklen atıf, k.1125, s.318

translated by, k.799, s.223

translator, k.799, s.223

transliterasyon

-aynen alıntılanan kelimelerin yazılmasında, k.156, 157 s.51

-dergi isimlerinin yazılmasında, k.948, s.263

-yazar adlarının yazılmasında, k.705, s.196

travaux préparatoires’a atıf, k.437, s.118

Tutanak Dergisi (TBMM), k.437, 538, s.118, 119

Türk mahkeme kararlarına atıf usûlleri, bölüm 21, k.555-611, s.150-168

Türkçe

-alfabede olmayan özel harflerin yazılması, k.156, s.51

-çeviriden alıntı, k.160, s.52

-çevirinin kaynağı (AİHM kararlarının), k.666, s.184

-çeviriye atıf, k.160, 161, s.52, 53

-isimleri olmayan şehirlerin isimleri, k.808, s.226

-ismi olan yabancı şehirlerin isimleri Türkçe olarak yazılır, k.807, s.226

Türkçeye

-çevirerek alıntı, k.158, s.52

-çevirme yasağı (başlıkları), k.929, s.257

-çevirmeksizin aynen alıntı, k.155, s.51

Türkçe mealden alıntılar (Kur’an’a atıf), k.1054, s.292

Türkiye’nin taraf olmadığı uluslararası andlaşma ve sözleşmelere, k.472, s.128

tüzük (regulation) (AB), k.477, s.130

tüzüklere atıf, k.483, s.131

---U-Ü---

U.S. const., t.463, s.126

U.S. Supreme Court, k.617, s.169

U.S. United States Reports, k.619, s.169

U.S.C.- United States Code, k.443, s.120

UKHL, k.613, s.168

UKSC, k.613, s.168

Uluslararası Adalet Divanı kararlarına atıf usûlü, k.650-656, s.178

-kararın bilgi kaynağı dipnotta, k.651, s.179

-kararın türü, k.650, s.179

-kısa künye atıf, k.652, s.179

-Statüsü, 129

uluslararası andlaşma ve sözleşmelerin

-İngilizce veya Fransızca dillerindeki orijinal metinlerinden alıntı, k.474, s.129

-Türkçe çevirilerinden alıntı, k.475, s.129

uluslararası andlaşma ve sözleşmelere atıf

   -Türkiye’nin taraf olmadığı, k.472, s.128

uluslararası andlaşmalara atıf, k.465-480, s.127

-başlangıç (dibace, preamble) bölümlerine atıf, k.479, s.130

-başlığın yazılması (Türkçe veya orijinal dilinde), k.473, s.128

-çok taraflı, k.466, s.127

-iki taraflı, k.465, s.127

-tam künye-kısa künye atıf, k.480, s.130

-yer belirleyicisi, k.478, s.130

Uluslararası Ceza Mahkemesi (International Criminal Court) kararlarına atıf usûlü, k.654, s.179

uluslararası diğer belgelere atıf, k.476, s.129

uluslararası mahkeme kararlarına atıf usûlleri, bölüm 23, k.650-672, s.178-180

uluslararası sözleşmelere atıf usûlleri, k.466, s.127

-kısaltmalar, k.471, s.128

-Türkçe çeviri, k.467, s.127

-Türkçe çevirilerine atıf, k.468, s.127

-Türkçe çevirisinden alıntı, k.469, s.128

-yaygın isimleri, k.470, s.128

uluslararası transliterasyon, k.156, s.51

UM (Uyuşmazlık Mahkemesi), k.601, s.165

United States Code, k.445, s.121

United States Reports, k.619, s.169

URL bilgisi

-ansiklopedilere atıfta, k.1031, s.286

-basılı kitapların e-versiyonlarına atıfta, k.900, s.251

-internet kaynaklarına atıfta, k.1062-1066, s.294-296

-mahkeme kararlarına atıfta, k.542, s.147

-mevzuata atıfta, k.436, s.118

-Mevzuat Bilgi Sistemine atıfta, k.436, s.118

-stil-italik olarak yazma, k.1032, s.287

usûlsüz alıntının ispatı, bölüm 17, k.295-317, s.85-89

-dipnotların da alınması, k.166, s.54

-genel bilgi-özgün bilgi ayrımı, k.295, s.84

-intihal programları, k.300, s.86

-ispat külfeti, k.309, s.88

-şüphe karineleri, k.305, s.87

usûlsüz alıntı iddiası

-hakaret suçu, k.310, s.88

-hukukî sorumluluk, k.310, s.88

-iyi niyetle ileri sürülmeli, k.310, s.88

usûlsüz alıntının yokluğu karinesi, k.309, s.88

usûlsüz alıntı-transit atıf, k.271, s.80

uydurma isimler-mahkeme kararlarında, k.528, s.144

uyum (aynen alıntılarda), bölüm 10, k.135-144, s.43-46

-uyum için ek (ismin hâlleri, fiil çekim ekleri) değiştirme, k.137, s.43

-uyum için parantez veya köşeli parantez kullanımı, k.137, s.43

-uyum ihtiyacı (aynen alıntılarda), k.140, s.45

-uyum sorunu yaratan aynen alıntılardan kaçınma, k.136, s.43

Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına atıf usûlü, k.600-601, s.165

   -UM kısaltması, k.601, s.165

uzun alıntılar,

-aynen alıntı formunda verilmesi gerekir, k.185, s.59

-bütün paragrafların başına da bir açılış tırnağı, k.186, s.59

-eser sahibinin iznini gerektirir, k.183, s.59

-içerik oluşturmak için yapılan alıntılar, k.180, s.57

-maksadın haklı göstereceği nispeti aşan alıntılar uzundur, k.181, s.57

-malî hakları ihlâl eder, k.179, s.57

-mevzuat ve içtihattan uzun alıntılar, k.192, s.60

-telif haklarını çiğner, k.179, s.57

uzun alıntı yasağı, k.175-181, s.5759

beş paragraftan uzun aynen alıntılar, k.84, s.20

uzun alıntının caiz olduğu hâller, k.183, s.59

uzun aynen alıntı

-bir sayfayı aşan, k.186, s.59

-farklı puntoyla, farklı fontla verilmiş, k.187, s.59

-girintili paragraf biçiminde verilir, k.68, s.20

-kriteri (30 kelime, 3 satır), k.74, s.21

-metin içinde verilebilir mi?, k.83, s.26

-tanımı, k.59, s.15

uzun başlıkların kısaltılması, k.1095, s.307

uzun çizgi kuralı (bibliyografyada), k.695, s.193

uzun dipnotlar, k.341, s.97

üç çeviren, k.792, s.222

üç nokta (…) koymak (taraf isimleri yerine), 144

üç nokta (…) kuralı (aynen alıntılardan çıkarmalar), bölüm 8, k.107-120, s.35-38

üç nokta ile boşluğun yan yana gelmesi, k.115, s.37

üç nokta ile virgülün yan yana gelmesi, k.118, s.38

üç nokta-elips farkı, k.117, s.37

üç satır veya ortalama otuz kelime kuralı, k.59, s.15

üç yazarlı kitaplar

-bibliyografyada gösterme, k.716, 717, s.199

-dipnotta atıf,  k.716-719, s.199-200

-yazarların isimleri arasına (virgül ve “ve” konulması), k.719, s.200

üniversite yayınları, k.823, s.230

ünlem işareti [!] (düzeltme amacıyla),
k.126, s.39

üslûp bakımından benzerlik, k.266, s.79

üslûp da korunur-FSEK’te, k.262, s.77

üslûp farkı-mealen alıntılarda, k.16, s.4

üslûp-içerik, k.262, s.77

üslûpta tutarlılık, k.15, s.4

üst başlık ve ana başlık, k.1088, s.305

-üst başlık, ana başlık ve alt başlık şeklinde kısımlara bölünemiyorsa, k.1090, s.306

üst dipnotta bir yönlendirme ibaresi varsa izleyen dipnotta Ibid. kullanılamaz, k.1111, s.313

üst dipnottaki aynı kaynağın

-aynı sayfasına atıf yapılıyorsa, k.1099, s.309

-farklı sayfasına atıf yapılıyorsa, k.1100, s.309

üst simge, k.339, s.96

üst üste iki nokta (:)

-kitap ana başlığı ile alt başlığı arasında, k.777, s.217

-makale ana başlığı ile alt başlığı arasında, k.925, s.256

---V-W---

v. veya vs.-versus (mahkeme kararlarının isimlendirilmesinde), k.523, s.143

v.b.a. (vurgu bize ait), k.90, s.30

vd. kısaltması (ve devamı)

-kaynak gösterme atıflarında, k.890, s.248

-yönlendirme atıflarında, k.891, s.248

VDDK, k.599, s.164

ve arkadaşları, k.725, s.201

ve bağlacı (yazar isimleri arasına), k.1080, s.300

ve diğerleri (et alii), k.720-725, s.200-201

verbatim çeviri, k.159, s.52

vergi mahkemesi, k.599, s.164

veri tabanları

-dergilere (makalelere) atıfta, k.983, s.273

-mahkeme kararlarına atıfta, k.494, 542, s.135, 147

Verlag, k.819, s.229

versus kelimesinin yerine Türkçe karşı kelimesi, k.525, s.143

versus, v., vs., k.523, s.143

versus-ABD’de, k.618, s.169

virgül (,) tırnak işaretinden önce değil, sonra konulur, k.932, s.257

virgül veya noktalı virgül, kapanış tırnağından sonra konulur, k.148, s.47

virgül-bibliyografyada, k.681, s.189

virgül ile üç noktanın yan yana gelmesi, k.118, s.38

VM, k.599, s.164

volume, k.870, 871, s.243

von, von dem, von den, von der, vom gibi soyluluk takıları, k.743, s.208

vs. kısaltması, k.524, s.143

vurgu bize ait (v.b.a.), k.87, s.28

-dipnotta, k.88, s.28

-paragraf sonunda, k.89, s.29

vurgu

-aynen alıntının kendi içinde, k.39, s.9

-daima italikle yapılır, k.94, s.31

-dipnotuyla kaynak dipnotu birleşebilir, k.91, s.30

-ibarelerinin kısaltmaları, k.90, s.30

-için bold kullanılmaz, k.95, s.31

-için kelimenin altı çizilmez, k.97, s.31

vurgulanacak kelime zaten vurgulanmış ise, k.93, s.31

vurguları birlikte bulunması-asıl yazarın ve alıntı yapan yazarın, k.92, s.31

Wayback Machine, k.1065, s.295

Wikipedia akademik açıdan değersiz mi?, k.1032, s.287

Wikipedia’ya atıf, k.1032, s.287

---Y---

yabancı anayasadan çeviri, k.460, s.125

yabancı anayasalara atıf, k.457, s.124

yabancı anayasaların kısaltmaları, k.458, s.124

yabancı dergi isimleri Türkçeye çevrilmez, k.947, s.263

yabancı dilde metinlerden çeviri yapmaksızın aynen alıntı, k.155, s.51

yabancı dildeki and veya et gibi bağlaçların yerine Türkçe ve bağlacı konulur, k.726, s.202

yabancı dildeki çeviriye atıfta çevirenin belirtilmesi, k.799, s.223

yabancı dildeki eserin bir başka yabancı dildeki çevirisinden alıntı yapmak, k.170, s.55

yabancı dilden alıntılar, bölüm 12, k.154-172, s.50-55

-metnin aslı-çevirisi birlikte, k.172, s.55

-Türkçeye çevirmeden alıntı, k.154, s.50

yabancı kanunlara atıf, k.441-446, s.120-122

-yabancı kanuna kendi ülkesinde nasıl atıf yapılıyorsa, k.441, s.120

-yabancı kanunların isimlerinin yazılması, k.447, s.122

-yabancı kanunlar-kısaltma, k.446, s.122

yabancı mahkeme kararlarına atıf usûlleri, bölüm 22, k.612-649, s.168-178

-genel ve ortak usûller, k.649, s.178

-sayfa veya paragraf numarası, k.616, s.169

yabancı mahkeme isimleri

-nin kısaltılması, k.613, s.168

-Türkçe olarak verilebilir, k.612, s.168

yabancı mahkeme karar dergileri, k.615, s.169

yabancı resmî gazetelerin yazılması, k.445, s.121

yabancı şehirlerin isimleri

-Türkçe ismi olanlar, k.807, s.226

-Türkçe ismi olmayanlar, k.808, s.226

yabancı ülkelerde dergi isimlerinin kısaltılması, k.940, s.260

yabancı yayınlarda koleksiyon veya dizi ismi, k.834, s.233

yabancı yazar isimleri

-Latin alfabesi dışındaki alfabelerle yazılanlar, k.705, s.196

-Latin alfabesiyle yazılanlar, k.704, s.196

yağmalanabilecek bir kamu malı hâline gelme, k.294, s.84

yaklaşık olarak gösterme (yayın yılının), k.854, s.240

yanılma (kaynak göstermede), k.225, s.66

yanlış kaynak gösterme, k.251, s.73

yanlış ve aldatıcı mahiyette bir kaynak, k.264, s.79

yardımcı kitap-kaynak gösterme zorunluluğu, k.312, s.88

yargı kararlarından alıntı şartları, bölüm 15, k.274-188, s.81-83

yargı kararlarından

-alıntı ve atıf (emeğe saygı ilkesi), k.287, s.83

-yapılan alıntıların kaynağını gösterme, k.292, 293, s.83, 84

yargı kararlarında doktrinden yapılmış usûlsüz alıntı-transit yağma, k.294, s.84

yargı kararlarına eklenmiş özetlerden alıntı, k.278, s.81

Yargıtay

-kararlarına atıf, k.577-580, s.156-157

-Büyük Genel Kurulunun içtihadı birleştirme kararlarına atıf, k.577, s.156

-Ceza Genel Kurulunun kararlarına atıf, k.579, s.157

-Daire Kararlarına atıf, k.580, s.157

-Hukuk Genel Kurulunun kararlarına atıf, k.578, s.156

Yargıtay Kararları Dergisi, k.586, 588, s.158, 159

yasama dokunulmazlığı ve milletvekilliğinin düşmesi kararlarına atıf usûlü, k.565, s.153

yayın (edition)dan pek çok baskı (printing, impression), k.839, s.235

yayın detay bilgileri

-genelden özele sıralanır, k.803, s.225

-parantez içine alınmadan verilir, k.802, s.225

yayın numarası, k.835, s.233

yayın tarihi

-ay olarak değil, yıl olarak, k.853, s.240

-elektronik makalelere atıfta, k.985, s.273

-internet kaynaklarında, k.1063, s.295

yayın yerinin gösterilmesine ilişkin kurallar, bölüm 28, k.800-813, s.224-228

yayın yeri belirtilmemiş, k.811, s.227

yayın yeri yok, k.811, s.227

yayın yeri

-bilgisini önemsiz bir bilgi değildir, k.801, s.224

-birden fazla şehir, k.813, s.227

-dergilerde, k.951, s.263

-eyalet isimleri, k.806, s.226

-kitabın basıldığı yer değil, yayınevinin merkezinin bulunduğu yerdir, k.809, s.226

-ortak yayınlarda, k.812, s.227

-Türkçe olarak gösterilir, k.807, s.226

-ülke olarak değil, şehir olarak gösterilir, k.805, s.226

-yayınevi, baskı sayısı, yayın yılı gibi künye bilgilerinin parantez içinde verilmesi, k.802, s.225

yayın yerinden sonra üst üste iki nokta konulamaz, k.683, 804, s.190, 225

yayın yerinin tespiti, k.810, s.227

yayın yeri-yayınevi sırası, k.803, s.225

yayın yılına ilişkin kurallar, bölüm 31, k.850-860, s.239-241

yayın yılı

-sırası-en sonda, k.850, s.239

-tanımı, k.850, s.239

-tespiti, k.851, s.239

-yaklaşık, k.854, s.240

yayıncı sıfatı, k.818, s.229

yayıncılık, k.819, s.229

yayınevine ilişkin kurallar, bölüm 29, k.814-836, s.228-234

yayınevi

-belirtilmeksizin atıf, k.815, s.228

-bilgisi ihmal edilmemeli, k.815, s.228

-dergilere atıfta belirtilmez, k.951, s.263

-dördüncü sırada verilir, k.814,, 816, s.228

-için kullanılan terimler, k.819, s.229

-ismin yayınevi ismi olduğu anlaşılmaz hâle geliyorsa, k.822, s.230

yayınevi isimleri Türkçeye çevrilmez, k.824, s.230

yayınevi isimlerinden

-ticaret unvanları çıkarılır, k.825, s.231

-yayınevi, yayınları, yayıncılık gibi kelimeler çıkarılabilir, k.821, s.230

yayınevi isimlerinin kısaltmaları, k.829, s.232

yayınevi isminden sonra dizi ismi, k.834, s.233

yayınevi ismi-özel isim, k.824, s.230

yayınevi yerine matbaa ismi, k.833, s.233

yayınevi yok, k.832, s.233

yayınevi-basımevi, k.817, s.229

yayınevinin ismi nasıl yazılıyorsa öyle yazılır, k.820, s.229

yayınevinin merkezinin bulunduğu yer, k.809, s.226

yayınevinin tespiti, k.820, s.229

yayınevlerinin özel markaları (imprints), k.827, s.232

yayınevsiz üniversite ders kitapları-Türkiye’de 1980’lerden önce, k.836, s.233

yayınlanmamış çalışmalara atıf, k.1058-s.1061, 293

yayınlanmamış kararlara atıf, k.544, s.147

yayınlanmamış yüksek lisans veya doktora tezlerine atıf, k.1020, s.284

yayınları, k.819, s.229

yazar adına ilişkin kurallar, bölüm 25, k.685-752, s.190-210

yazar adı

-adı ve soyadının tersine çevrilmesi, k.707, s.197

-atfın birinci ve en temel unsurudur, k.685, s.190

-aziz sıfatı, k.731, s.203

-bold yazılmaz, k.710, s.197

-farklı şekillerde yazılıyor, k.697, s.193

-gerek dipnotta, gerekse bibliyografyada daima birinci sırada verilir, k.685, s.190

-italik yazılmaz, k.710, s.197

-kapakta nasıl yazılıyorsa, k.696, s.193

-kitabın başlığının bir parçası hâline gelmesi, k.781, s.219

-önüne veya sonuna “yazar” sıfatı eklenmez, k.686, s.191

yazar isminden sonra üst üste iki nokta konulmaz, k.679, s.189

yazar ismiyle ilgili diğer hususlar, k.720-753, s.201-210

yazar hanesi boş bırakılır, k.750, s.210

yazar adları arasına virgül, tire (-), taksim (/), noktalı virgül (;) veya ampersand (&) işareti konulmaz., k.715, s.199

yazar önadı-soyadı sırası, k.707, s.197

yazar önadı ve soyadı tersine çevrilir-bibliyografya, k.983, s.272

yazar soyadı+op. cit., s., k.1073, s.297

yazar soyadı+kitabın başlığı, k.1085, s.304

yazara göre ve benzeri takdim ibareleri, k.101, s.32

yazarı belirtilmemiş kitaplara atıf, k.750, s.210

yazarı bilinmeyen eserlere atıf, k.748, s.209

yazarı bilinmiyor, k.750, s.210

yazarı veya editörü olmayan veya zaman içinde yazar veya editörü unutulmuş olan sözlüklere atıf, k.1035, s.287

yazarın adı-kitabın kapağı, k.696, s.193

yazarın adının zikredilmesi-aynen alıntı, k.52, s.12

yazarın akademik unvanları, k.729, 730, s.203

yazarın doğum ve/veya ölüm yılları, k.855, s.240

yazarın görmediği kaynak, k.1116, s.315

yazarın kendi yayını, k.831, 832, s.232

yazarın önadı

-kapakta kısaltmış ise atıfta da yazarın önadı kısaltılır, k.700, s.194

-önadı veya önadları kısaltılmaz, k.699, 912, s.194, 254

-önadın kısaltması, k.700, s.194

-önce, soyadı sonra yazılmalıdır-dipnotta, k.707, s.197

-parantez içine alınmaz, k.693, s.192

-ve soyadı tersine çevrilir-bibliyografyada, k.1012, s.281

-ve soyadı-makalelerde, k.911, s.254

-veya önadları, k.698, s.194

yazarın sadece soyadı verilir (kısa künye atıfta), k.1080, s.300

yazarın soyadı

-bold veya italik yazılmaz, k.691, s.192

-büyük harfle yazılmaz, k.708, 709, s.197

-yazarın önadının önüne alınır (bibliyografyada), k.676, s.188

yazarın üslûbunu kendisine mal etme, k.54

yazarla alay, k.134, s.42

yazarların kurumu, k.729, s.203

yazarların unvanları (makalelere atıfta), k.914, s.254.

yazarlık karinesi, k.686, s.190

yazarsız ansiklopedi maddelerine atıf

-bibliyografyada, k.1033, s.287

-dipnotta, k.1033, s.287

yazarsız kitaplar

-başlıkları bibliyografyada da birinci sırada, k.757, s.212

-bibliyografyada gösterme, k.756, s.211

-bibliyografyada sıralama, k.751, s.210

-dipnotta atıf, k.756, s.211

yazarsız veya editörsüz sözlükler-bibliyografyada, k.1036, s.288

yazar-yıl sistemi, k.326-334, s.993

-ABD’de, k.332, s.95

-hukuk alanı için elverişli değil, k.331, s.94

-kitaplara atıf, k.327, s.92

-makalelere atıf, k.329, s.93

-mevzuata ve içtihada atıf için uygun değildir, k.331, s.94

-nde kaynaklar listesi, 93

-yabancı ülkelerde, k.332, s.95

yazı çevrimi (transliteration), k.156, 705, s.51, 196

yazı çevrimi-eski yazıyla yazılmış kanunlara atıf, k.440, s.119

YBGK, k.590, s.160

YCGK, k.590, s.160

yeni baskıya atıf, k.846, s.237

yer belirleyici bilgileri

-adlî yargı kararlarına atıfta, 159

-AİHM kararlarına atıfta, 183

-anayasalara atıfta, k.461, s.125

-bilgileri cümle stilinde verilir, k.364, s.103

-HTML belgelerde, k.987, s.274

-kanunlara atıfta, k.361, 385-419, 102, 108-110

-kitaplara atıfta, k.674, s.187

-klasiklere atıfta, k.1046, s.290

-mahkeme kararlarına atıfta, k.533-540, s.145-146

-makalelere atıfta, k.904, s.252

-mevzuata atıfta, k.354, s.101

-olmaksızın mahkeme kararlarına atıf, k.540, s.146

-sayfa numarası, k.674, s.187

-tanım, k.350, s.100

-uluslararası andlaşmalara atıfta, k.478, s.130

-ve devamı ibaresi, k.890, s.248

yer isimlerinin makaslanması, k.531, s.145

yerin isminden hareketle karara isim verilmesi, k.530, s.144

yeterince araştırma yapmadan yazmak, k.265, s.79

yetersiz kaynak gösterme, k.241, 246, s.71, 712

YHGK, k.590, s.160

yıl bilgisi (yayın yılı), bölüm 31, k.850-860, s.239-241

yıl belirtilmemiş, k.852, s.239

yıl bilgisi cilt anlamında-dergilere atıfta, k.959, s.265

yıl yok, k.852, s.239

yıl-dergilere atıfta, k.974, s.270

yıllık (yearbook, annuaire), k.962, s.265

YKD, k.588, s.159

yollama, k.318, s.91

yorumlanması-yargı kararları, k.288, s.83

YouTube videoları (işleme), k.222, s.66

YouTube’a atıf, k.1060, s.294

yönetmelik, k.486, s.132

yönlendirme atıfları, k.324, s.92

yönlendirme atıflarında

-sayfa numarası-makalelerde, k.980, s.271

-sayfa numarasının gösterilmesi, k.888, s.248

yönlendirme+kaynak gösterme, k.260, s.76

YSK kısaltması ana metinde kullanılabilir, k.607, s.167

yukarıda dipnot …’a bakınız, k.1077, s.299

Yunan alfabesi, k.705, 706, s.196

Yunan veya Romalı düşünürlerin isimleri, k.733, s.204

Yüce Divan kararlarına atıf, k.564, s.153

yüksek lisans ve doktora tezlerine atıf, k.283, 307,  s.87

Yüksek Seçim Kurulu kararlarına atıf usûlü, k.606-s.607, s.166

   -YSK kısaltması, k.607, s.167

yürürlükten kaldırılmış

-anayasalara atıf, k.456, s.124

-kanunlara atıf, k.418, s.115

-maddelere atıf, k.418, s.115

yürütmeyi durdurma kararlarına atıf, k.520, s.142

---Z---

zikredilen (citatum, citato), k.1078, s.299

zikredilen yer, k.1082, s.301

zikretme kavramı, k.321, s.91

zikretme teriminin kullanılması gereken durumlar, k.321, s.91

zincirleme yağma, k.294, s.84 ¡

 

(Kemal Gözler, TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Bursa, Ekin, 2024’dün “İçindekiler” kısmıdır).

 

 
(c) Kemal Gözler, 2024. Tüm hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen tekrar yayınlanamaz. Hâliyle bu sayfaya link verilebilir.
Tuhas.com.tr’den alıntı yaparken uyulması gereken kurallar için burasını tıklayınız.

Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/kitap.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024

twitter.com/tuhas_sistemi