T Ü H A S

Türk Hukuk Atıf Sistemi


(Ana Sayfa)

 

 
İÇİNDEKİLER

 

 

 

(Kemal Gözler, TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Bursa, Ekin, 2024’dün “İçindekiler” kısmıdır).

 

"İçindekiler"i PDF formatında görmek için burasını tıklayabilirsiniz.

 

 

 

Önsöz............................................................................................................... IX-XXII

Plân...................................................................................................................... XXIII

 

 

 

Birinci Kısım
ALINTI USÛLLERİ

Bölüm 1: Genel Olarak Alıntı Kavramı....................................................................... 1

Bölüm 2: Mealen Alıntı............................................................................................... 2

Bölüm 3: Genel Olarak Aynen Alıntı.......................................................................... 7

Bölüm 4: Aynen Alıntılarda Tırnak Kuralı................................................................ 11

Bölüm 5: Aynen Alıntı Türleri (Kısa ve Uzun Aynen Alıntılar)................................ 15

Bölüm 6: Aynen Alıntılarda Vurgu............................................................................ 27

Bölüm 7: Aynen Alıntıların Sunulması...................................................................... 31

Bölüm 8: Aynen Alıntılardan Çıkarmalar (Üç Nokta Kuralı).................................... 34

Bölüm 9: Aynen Alıntılardaki Düzeltme ve Eklemeler............................................. 38

Bölüm 10: Aynen Alıntılarda Uyum ve Harf Dönüşümü........................................... 43

Bölüm 11: Aynen Alıntılarla İlgili Diğer Konular..................................................... 46

Bölüm 12: Yabancı Dilden Alıntılar......................................................................... 50

Bölüm 13: Alıntı Şartları........................................................................................... 56

Bölüm 14: Kaynak Gösterme Şartları........................................................................ 68

Bölüm 15: Mevzuat ve İçtihattan Alıntı Şartları (Mevzuat ve İçtihattan
Yararlanma Serbestisi).......................................................................................... 81

Bölüm 16: Mahkemelerin Doktrinden Alıntı Yapma Şartları.................................... 83

Bölüm 17: Usûlsüz Alıntının İspatı........................................................................... 84

 

 

 

İkinci Kısım
ATIF USÛLLERİ

I. Kavramlar............................................................................................................... 91

II. Atfın Fonksiyonları ve Atıf Çeşitleri..................................................................... 92

III. Yazar-Yıl Sistemi................................................................................................. 92

IV. Dipnot Sistemi...................................................................................................... 95

V. Atfın Genel Yapısı................................................................................................ 99

 

Birinci Alt-Kısım
MEVZUATA ATIF USÛLLERİ

Bölüm 18: Kanunlara Atıf Usûlleri....................................................... 102

I. Atfın Yeri, Künye Bilgileri ve Stili................................................................. 102

II. Tam Künye Atıf – Kısa Künye Atıf................................................................. 105

III. Yer Belirleyicisi Bilgileri............................................................................. 108

IV. Kanunlara Atıfta Bilgi Kaynağının Belirtilmesi............................................ 115

V. Yabancı Kanunlara Atıf.................................................................................. 120

VI. Corpus Iuris Civilis’e Atıf............................................................................ 122

Bölüm 19: Kanun Dışındaki Mevzuata Atıf Usûlleri............................... 123

I. Anayasalara Atıf.............................................................................................. 123

II. Uluslararası Andlaşmalara Atıf...................................................................... 127

III. Kanun Hükmünde Kararname, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Tüzük,
Yönetmelik ve Diğerlerine Atıf...................................................................... 131

 

İkinci Alt-Kısım
MAHKEME KARARLARINA ATIF USÛLLERİ

Bölüm 20: Mahkeme Kararlarına Atıfta Genel ve Ortak Usûller............. 135

I. Atfın Yeri: Ana Metinde veya Dipnotta Atıf.................................................... 135

II. Mahkeme Kararlarına Kısa Künye Atıf.......................................................... 137

III. Mahkemenin İsmi........................................................................................... 138

IV. Karar Tarihi.................................................................................................. 139

V. Esas ve Karar Sayısı...................................................................................... 140

VI. Kararın İsmi.................................................................................................. 142

VII. Yer Belirleyicisine İlişkin Kurallar............................................................. 145

VIII. Mahkeme Kararlarına Atıfta Bilgi Kaynağı................................................ 146

IX. Diğer Hususlar.............................................................................................. 149

Bölüm 21: Türk Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri.............................. 150

I. Anayasa Mahkemesi Kararlarına Atıf Usûlü.................................................... 150

II. Adlî Yargı Kararlarına Atıf Usûlü.................................................................. 156

III. İdarî Yargı Kararlarına Atıf Usûlü................................................................ 162

IV. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına Atıf Usûlü............................................ 165

V. Sayıştay Kararlarına Atıf Usûlü..................................................................... 165

VI. Yüksek Seçim Kurulu Kararlarına Atıf Usûlü............................................... 166

VII. Mülga Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kararlarına Atıf Usûlü................. 167

VIII. Mülga Askerî Yargıtay Kararlarına Atıf Usûlü........................................... 167

 

Bölüm 22: Yabancı Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri......................... 168

I. Genel Olarak.................................................................................................... 168

II. ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarına Atıf Usûlü........................................... 169

III. Birleşik Krallık Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlü........................................ 171

IV. Fransız Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlü...................................................... 172

V. Alman Mahkemeleri Kararlarına Atıf Usûlü.................................................. 174

VI. İsviçre Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlü...................................................... 177

Bölüm 23: Uluslararası Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri................... 178

I. Uluslararası Adalet Divanı Kararlarına Atıf Usûlü......................................... 178

II. Çeşitli Uluslararası Ceza Mahkemesi Kararlarına Atıf Usûlü........................ 180

III. Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarına Atıf Usûlü................................... 180

IV. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Atıf Usûlü............................ 181

 

 

Üçüncü Alt-Kısım
Doktrine ATIF USÛLLERİ  

Bölüm 24: Kitaplara Atıf Usûlleri (Genel Olarak Kitaplara Atıfta Künye
Bilgileri).....187

Bölüm 25: Yazar Adına İlişkin Kurallar .... 190

I. Tek Yazarlı Kitaplara Atıf............................................................................... 191

II. İki Yazarlı Kitaplara Atıf................................................................................ 198

III. Üç Yazarlı Kitaplara Atıf.............................................................................. 199

IV. Dört ve Daha Fazla Yazarlı Kitaplara Atıf: Et al. Kuralı............................. 200

V. Yazar İsmiyle İlgili Diğer Hususlar................................................................ 201

Bölüm 26: Başlığa İlişkin Kurallar..................................211

Bölüm 27: Çevirene İlişkin Kurallar................................219

Bölüm 28: Yayın Yerine İlişkin Kurallar..........................224

Bölüm 29: Yayınevine İlişkin Kurallar.............................228

Bölüm 30: Baskı Sayısına İlişkin Kurallar........................234

Bölüm 31: Yayın Yılına İlişkin Kurallar...........................239

Bölüm 32: Cilt Numarasına İlişkin Kurallar......................241

Bölüm 33: Sayfa Numarası ve Diğer Yer Belirleyici Bilgilerine İlişkin
Kurallar.......................................................................244

Bölüm 34: Makalelere Atıf Usûlleri..................................252

I. Genel Olarak.................................................................................................... 252

II. Makalenin Yazar Adı...................................................................................... 254

III. Makale Başlığı.............................................................................................. 254

IV. Derginin Adı.................................................................................................. 258

V. Cilt Numarası................................................................................................. 263

VI. Sayı............................................................................................................... 265

VII. Tarih............................................................................................................. 268

VIII. Sayfa Numarası........................................................................................... 271

Bölüm 35: Diğer Eserlere Atıf Usûlleri..............276

I. Kolektif veya Derleme Eserlere Atıf............................................................... 276

II. Armağanlara Atıf............................................................................................ 281

III. Bildirilere Atıf.............................................................................................. 282

IV. Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Atıf...................................................... 283

V. Teksirlere Atıf................................................................................................ 284

VI. Ansiklopedilere Atıf...................................................................................... 284

VII. Sözlüklere Atıf............................................................................................. 287

VIII. Klasiklere Atıf............................................................................................ 288

IX. Kutsal Kitaplara Atıf..................................................................................... 291

X. Yayınlanmamış Çalışmalara Atıf.................................................................... 293

XI. İnternet Kaynaklarına Atıf............................................................................. 294

Bölüm 36: Kısa Künye Atıf Usûlleri..................................................... 296

I. “Op. cit.” veya “a.g.e.” Kuralı: Araya Başka Dipnot veya Dipnotlar
Girdiği Durumlarda Kısa Künye Atıf............................................................. 297

A. Aynı Yazarın Tek Bir Eserine Kısa Künye Atıf......................................... 297

B. Aynı Yazarın Birden Fazla Eserine Kısa Künye Atıf................................. 302

C. Kısa Künye Atıflarda Başlıkların Kısaltılmasına İlişkin Kurallar............. 305

II. “Ibid.” veya “Aynı Eser” Kuralı: Araya Başka Dipnot veya Dipnotlar
Girmediği Durumlarda Kısa Künye Atıf......................................................... 309

Bölüm 37: Naklen Atıf Usûlü............................................................... 314

 

Bibliyografya.......................................................................................................... 319

Dizin........................................................................................................................ 321

Yazarın Özgeçmişi ve Yayın Listesi..................................................................... 360

 

(Kemal Gözler, TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Bursa, Ekin, 2024’dün “İçindekiler” kısmıdır).

 

 
(c) Kemal Gözler, 2024. Tüm hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen tekrar yayınlanamaz. Hâliyle bu sayfaya link verilebilir.
Tuhas.com.tr’den alıntı yaparken uyulması gereken kurallar için burasını tıklayınız.

Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/kitap.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024

twitter.com/tuhas_sistemi