[Ana Sayfa]


YABANCI MAHKEME KARARLARINA ATIF USÛLLERİABD Yüksek Mahkemesi Kararlarına Atıf Usûlü

Kural 617.- ABD Yüksek Mahkemesi (U.S. Supreme Court) kararlarına şu şekilde atıf yapılır (s.769):


Kural 618.- Bu atıfta “Roe v. Wade” kararın ismidir. Bu isimde Roe “davacı, (plaintiff, appellant)”nın soyadı, Wade ise “davalı (defendant, respondent)”nın soyadıdır. Bu iki isim arasında Latince “versus” kelimesinin kısaltması olarak “v.” harfi konulur (s.769).

Kural 619.- Bu atıfta, “U.S.”, United States Reports isimli resmî derginin kısaltmasıdır (s.771).

Kural 620.- Bu atıfta “U.S.” kısaltmasından önce verilen rakam (410) United States Reports’un cilt numarasıdır. Yukarıdaki “410 U.S. 113” şeklindeki atıfta “410” rakamı bu kararın United States Reports’un 410’uncu cildinde yayınlandığını gösterir (s.771).

Kural 621.- Bu atıfta U.S. kısaltmasından sonra verilen ilk rakam (113) ise bu kararın söz konusu ciltteki başlangıç sayfa numarasıdır. Yukarıdaki “410 U.S. 113” şeklindeki atıfta bu kararın ilk sayfasının United States Reports’un 410’uncu cildinin 113’üncü sayfasında olduğunu gösterir (s.771).

Kural 622.- Karardan bir alıntı yapılmış ise, atıfta sadece kararın başlangıç sayfa numarası değil, alıntının yapıldığı sayfa numarası da gösterilir. Atıfta alıntının yapıldığı sayfa numarası, ilk sayfa numarasından sonra virgül konulup gösterilir.

Fransız Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlü

Kural 631.- Fransız Anayasa Konseyi (Conseil constitutionnel) kararlarına Türkçede şöyle atıf yapılır (s.788-789):


Kural 634.- “Fransız Yargıtayı”, yani “Temyiz Mahkemesi (Cour de cassation)” kararlarına Türkçe yazılan kitap ve makalelerde ise şöyle atıf yapılır (s.791):


Kural 636.- Fransız Danıştayı kararlarına Türkçe yazılan kitap ve makalelerde şu örneklerden biriyle atıf yapılabilir (s.792):


Not.- Fransız Danıştayı kararlar dergisi, genellikle resmî adı olan Recueil des décisions de Conseil d’État şeklinde değil; kurucusunun ismine atıfla Recueil Lebon diye zikredilir. Bu dergiye atıf yaparken yıl veya cilt numarası belirtilmez. Kararın yılı, aynı zamanda Recueil Lebon’un yılını gösterir.

Alman Mahkemeleri Kararlarına Atıf Usûlü

Kural 638.- Alman “Federal Anayasa Mahkemesi (Bundesverfassungsgericht-BVerfG)” kararlarına kısa künye atıf şöyle yapılır (s.800):


Açıklama.- Bu atıfta “BVerfGE”, “Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts” isimli kararlar dergisinin kısaltmasıdır. “BVerfGE” kısaltmasından sonraki ilk rakam, bu derginin “cilt (Band)” numarasını gösterir. Bu örnekteki karar, BVerfGE’nin 153’üncü cildinde yayınlanmıştır. Atıfta cilt numarasından sonraki rakam ise kararın o ciltteki ilk sayfa numarasıdır. Yukarıdaki örnekte atıf yapılan karar, BVerfGE’nin 153’üncü cildinin 1’inci sayfasında başlamaktadır. Bu karardan bir alıntı yapıldığında, alıntının yapıldığı sayfa numarası, atıfta ilk sayfa numarasından sonra virgül konularak ayrıca gösterilir. Örneğin “BVerfGE 153, 1, 12” şeklindeki atıf, bu karardan yapılan alıntının BVerfGE’nin 153’üncü cildinin 12’nci sayfasında bulunduğunu gösterir (s.800).

Kural 639.- Alman Federal Anayasa Mahkemesi kararlarına tam künye atıf şöyle yapılır (s.799-801):


Açıklama.- Bu örnekte, sırasıyla, “BVerfG”, “Bundesverfassungsgericht (Federal Anayasa Mahkemesi)”nin kısaltmasıdır. “14.1.2020” atıf yapılan kararın tarihidir. Tarihten sonra tire konularak verilen “2” rakamı bu kararın Alman Anayasa Mahkemesinin “İkinci Dairesi (Zweiter Senat)” tarafından verildiğini gösterir. “BvR” harfleri kararın türünü gösterir. Bu örnekte “BvR”, bu kararın “anayasa şikâyeti (Verfassungsbeschwerde)” usûlünde verilen bir karar olduğunu anlatır. Daha sonra verilen 1333/17 şeklindeki rakam dava veya başvuru numarasını gösterir. Taksim işaretinden sonra yer alan iki basamaklı rakam yıl bilgisidir (2017). Atfın geriye kalan kısmı (BVerfGE 153, 1), yukarıda açıklanan kısa künye atıf ile aynıdır (s.799-801).

İsviçre Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlü

Kural 647.- İsviçre’de “Federal Mahkeme (Bundesgericht [BGer], Tribunal fédéral [TF]) kararlarına oldukça kısa bir şekilde atıf yapılır. Şablon ve örnek aşağıdadır (s.810):


Açıklama.- Federal mahkeme kararlarına atıf, Mahkemenin Kararlar Dergisinin kısaltmasıyla başlar. Bu Derginin Almanca adı Entscheidungen des Bundesgerichts: Amtlichen Sammlung, Fransızca adı Arrêts du Tribunal fédéral: Recueil officiel’dir Derginin Almanca adı BGE, ve Fransızca adı ATF olarak kısaltılır. Bu kısaltmalardan sonra verilen ilk rakam (örnekte 133) “cilt (band, volume)” numarasıdır. Söz konusu kararlar dergisinin her cildi kendi içinde kararların konularına göre beş “kısma (teil, partie)” ayrılmıştır. Her kısım Roma rakamıyla numaralandırılır. “I” anayasa hukuku kısmının, “II” idare hukuku kısmının, “III” özel hukuk kısmının, “IV” ceza hukuku kısmının ve “V” sosyal sigortalar hukuku kısmının numarasıdır. Atıfta kısım numarasından sonra kararın o kısımdaki başlangıç sayfa numarası verilir. Yukarıdaki örnekte “292” rakamı söz konusu kararın söz konusu cildin ikinci kısmının 292’nci sayfasında başladığını gösterir.


18 Ocak 2024, K. GözlerKAYNAK: Yukarıdaki kurallar,
Kemal Gözler, TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, Bursa, Ekin, 2024, s.168-177’den alınmıştır.

(c) Kemal Gözler, 2024. Tüm hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen tekrar yayınlanamaz. Hâliyle bu sayfaya link verilebilir.
Tuhas.com.tr’den alıntı yaparken uyulması gereken kurallar için burasını tıklayınız.

Editör: Kemal Gözler
E-Posta:
Lütfen editöre e-posta göndermeden önce şu “açıklamaları” okuyunuz.
Ana Sayfa: www.tuhas.com.tr
Bu Sayfa: www.tuhas.com.tr/ictihat-yabanci.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024

twitter.com/tuhas_sistemi